Objavljeno: 17.04.2018. do 25.04.2018.

Poziv na uvid u spis: Objavljeno 17.04.2018. - Poziv na uvid u spis: Izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine, građenje građevine i bazena na k.č.br.zgr. 155/1 k.o. Fažana

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000805
URBROJ: 2163/1-18-06/10-18-0005
Pula, 13.04.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (318 kB)