12. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/18-01/25
URBROJ: 2163/1-01/4-18-01
Pazin, 25. travnja 2018.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
12. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 7. svibnja 2018. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1.  
  a) Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Skupštine Istarske županije
  b) Verifikacija zapisnika sa 11. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2017. godinu
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
 5. Izvješće Župana Istarske županije za 2017. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
 7.  
  a) Prijedlog Prvih izmjena i dopuna  Proračuna Istarske županije za 2018. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije
 8.  
  a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog operativnog centra Istarske županije za 2017. godinu
  b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Županijskog operativnog centra Istarske županije za 2018. godinu
 9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije 2018. – 2023. godine
 10. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Cordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“
 11. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na k.č. 10238 k.o. Rovinj radi izgradnje „Lječilišnog gradskog bazena u sklopu bolnice Dr. Martin Horvat – zamjenska građevina“ i davanju suglasnosti Gradu Rovinju za prijenos prava građenja na trgovačko društvo Valbruna sport d.o.o.
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene (Santa Marina)
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sportske luke „Pješčana uvala“
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sportske luke „Vinkuran“
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja i kampova tvrtke ISTRATURIST UMAG d.d. Umag
 16. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjkaša u Uvali Risvica i Uvali Teplica na području Raškog zaljeva (Općina Raša)
 17. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske površine za uzgoj školjkaša i drugih morskih organizama (osim riba) u Savudrijskoj vali (Grad Buje)
 18. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.č. br. 2067/2 k.o. Rovinj-Valdaliso
 19. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke MAISTRA d.d.
 20. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč
 21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova dogradnja infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa – molo, 3. skupine – luka javnog prometa Červar Porat IV faza
 22. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije za 2017. godinu
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za ljudska prava Skupštine
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice IKA-e-Istarske kulturne agencije-Agenzia culturale Istriana
 25. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2018. godini
 26.  
  a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno,
  b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2018./19. Ekonomske škole Pula
  c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj- Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno
  d) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
  e) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Gimnazije Pula
  f) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula
  g) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Gospodarske škole Buje Istituto  professionale Buie
  h) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Industrijsko-obrtničke škole Pula
  i) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Srednje škole Mate Balote
  j) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Srednje škole Mate Blažine Labin
  k) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Medicinske škole Pula
  l) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19 Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje Scuola  media superiore „Vladimir Gortan“ Buie
  m) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Strukovne škole Pula
  n) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
  o) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
  p) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Talijanske srednje škole-Scuola media supreriore italiana Rovinj-Rovigno
  q) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Tehničke škole Pula
  r) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola
  s) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje- Buie
  t) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč
  u) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2018./19. Srednje škole Buzet
 27. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje radova rekonstrukcije i dogradnje ustanove.

NAPOMENA: Nakon radnog dijela sjednice Skupštine bit će organiziran obilazak gradilišta Nove opće bolnice u Puli

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.