Objavljeno: 09.08.2018. do 23.08.2018.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za rekonstrukciju postojećih građevina u jednostambenu građevinu i natkriveni bazen, na k.č. br. 4768/8 (nastala od k.č. br. 4768/8 i 554/3 zgr.), k.o. Bale

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000722
URBROJ: 2163-1-18-07/1-18-0003
Bale, 09.08.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (98 kB)