Objavljeno: 13.09.2018. do 22.09.2018.

Poziv na uvid u spis: Izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju NN mreže iz TS 10(20)0,4kV Vacan i građenje nove NN mreže s novim samonosivim kabelskim snopom tipa X00/0-A 3X 35+71.5 mm2 i priključnim mjernim ormarom (KPMO) na katastarskim česticama 63,64/2,64/1,64/3,69,186/5,76/1,62,75,74,63 k.o. Pomer

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000147
URBROJ: 2163/1-18-06/5-18-0007
Pula, 12.09.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (401 kB)