Objavljeno: 12.10.2018. do 23.10.2018.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Prodani "Aglomeracija Buzet", na k.č. br. 186-zgr, ..., 4375, k.o. Svi Sveti


KLASA: UP/I-350-05/18-01/000172
URBROJ: 2163-1-18-02/3-18-0005
Buzet, 11.10.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (56 kB)