Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13.,85/15.), Istarska županija otvara i objavljuje dana 26. listopada 2018. godine

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

O NACRTU
PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

  1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Proračuna Istarske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.
  2. Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, JLS odnosno zainteresirane  fizičke osobe) da u postupku savjetovanja na Nacrt  Proračuna Istarske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu dostave svoje prijedloge i mišljenja.
  3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 26. listopada do 26 studenog 2018. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.
  4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima, te dostavljen najkasnije 26. studenog 2018. godine na e-mail: proracun@istra-istria.hr .
  5. Ova objava bit će istaknuta na internetskom službenom portalu Istarske županije www.istra-istria.hr.
  6. Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni, te će se sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima, koje će biti objavljeno na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr najkasnije dana 30. studenog 2018. godine.
  7. Tekst Nacrta Proračuna istarske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.
Privici:


Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem Proračuna Istarske županije za 2019. godine i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Zakonom o proračunu (NN br. 87/08., 136/12., 15/15.)  propisano je da sve jedinice lokalne i regionalne samouprave donose Proračun za razdoblje 1.1. do 31.12. sljedeće godine. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. Istarska županija provodi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju općih akata i drugih dokumenata putem internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.