Objavljeno: 07.11.2018. do 14.11.2018.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za vodovodni ogranak Nova Vas dužine oko 729 m, na k.č. br. 302 ZGR., 1050, ..., 2389, k.o. Nova Vas


KLASA: UP/I-350-05/18-01/000168
URBROJ: 2163-1-18-01/2-18-0006
Buje, 06.11.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (80 kB)