Objavljeno: 07.11.2018. do 16.11.2018.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za stambenu i pomoćnu zgradu - garaža, na k.č. br. 913/66, k.o. Pomer


KLASA: UP/I-361-03/18-01/000663
URBROJ: 2163/1-18-06/5-18-0009
Pula, 06.11.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (84 kB)