Objavljeno: 07.11.2018. do 14.11.2018.

Poziv na uvid u spis: Izmjena građevinske dozvole za stambenu, pomoćnu građevinu i bazen, na k.č. br. 1211/1 (nastaje od dijela k.č. br.1211, k.o. Juršići), k.o. Juršići


KLASA: UP/I-361-03/18-01/000596
URBROJ: 2163/1-18-06/7-18-0007
Pula, 07.11.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (81 kB)