Objavljeno: 08.11.2018. do 16.11.2018.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za transformatorsku stanicu TS 20/0,4 kV Kanal sa SN i NN raspletom i NN priključkom hotela i vinskog podruma Motovun, na k.č. br. 915/2, ..., 915/2, k.o. Motovun


KLASA: UP/I-361-03/18-01/000973
URBROJ: 2163/1-18-04/1-18-0004
Pazin, 07.11.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (78 kB)