Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije za 2019. godinu

Na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17 19/17.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije, KLASA: 402-01/18-01/36, URBROJ: 2163/1-01/8-18-02, Upravni odjel za održivi razvoj, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem
pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije

1. Istarska županija,  Upravni odjel za održivi razvoj poziva udruge koje su programski usmjerene na očuvanje pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije, da prijave svoje projekte na Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području istarske županije (dalje u tekstu: Natječaj)

2. U Proračunu Istarske županije - razdjel Upravnog odjela za održivi razvoj za 2019. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za projekte koji se odnose na očuvanje pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije, a za sljedeća prioritetna područja:

     a) Građenje i rekonstrukcija tradicijskih plovila
     b) Tradicijske manifestacije i događanja
     c) Unapređenje turističke ponude destinacije ulaganjem u očuvanje tradicijske pomorske baštine.

3. Najniži iznos koji se može dodijeliti po projektu je 5.000,00 kuna, a najviši iznos koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna po projektu.

4. Rok za podnošenje prijava projekata po ovom Natječaju je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Istarske županije i Ureda za udruge, a završava 06. veljače 2019. godine.

5. Prijavitelj može podnijeti više od 1 prijave, ali samo po jednu prijavu po prioritetnom području.
    Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi.
 
6. Prijavu projekta po ovom Natječaju može podnijeti prijavitelj koji:

 • mora biti pravna osoba registrirana kao udruga, sukladno Zakonu o udrugama koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje, registrirana je kao neprofitna organizacija;
 • mora imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 • mora imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije prijave projektnog prijedloga na natječaj; nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • ne smije prekršiti odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora;
 • mora priložiti sve obrasce (popunjene) navedene u točki 8. Uputa za prijavitelje;
 • prijave se mogu odnositi isključivo na područja navedena u točki 2. ovog Natječaja;
 • zatraženi iznos sredstava mora biti unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju;
 • lokacija provedbe projekta mora biti Istarska županija.

7. Prijave ispunjene na računalu podnose se u papirnatom obliku, u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za prijavitelje koje su dostupne na mrežnim stranicama Istarske županije http://www.istra-istria.hr . 
 
Ispisana, potpisana i ovjerena prijava sa svim obveznim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom na adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za održivi razvoj
Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu
M.B.Rašana 2/4
52 000 PAZIN

Prijavu projekta u papirnatom obliku moguće je i osobno ili putem dostavljača predati u zatvorenoj omotnici u Pisarnici Istarske županije, Upravnog odjela za održivi razvoj, Odsjeka za pomorstvo, promet i infrastrukturu, na adresi M.B.Rašana 2/4, Pazin od 8.30 do 15.00 sati. 

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja uz oznaku NE OTVARATI, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja.

8. Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

 • Ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 • Ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o partnerstvu (ukoliko predlagatelj za provedbu projekta surađuje s drugim organizacijama)
 • Dokaz o registraciji – za udruge preslika izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske pri Ministarstvu uprave (ispis on-line obrasca ili neslužbena kopija);
 • Potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske pri Ministarstvu financija (potvrdu isprintati sa web stranice Ministarstva financija);
 • Dokaz (odluka, zaključak ili drugi pravni akt ne stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja natječaja) da je prijavljeni projekt (navesti točan naziv projekta koji se prijavljuje) prihvaćen od strane ovlaštenog tijela podnositelja (valjanim dokazom neće se smatrati zapisnik, ni pojedini izvod iz zapisnika sa Skupštine predlagatelja projekta);
 • Ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora
 • Ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. stavak 1.alineja 5., 6., 8., 9. i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije.

Prijava koja ne zadovolji uvjete navedene u točki 6. i 8. ovog Natječaja neće se razmatrati.

9. Postupak provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja, dostava ispravka ili dodatne dokumentacije,  procjena prijava, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, postupanje s dokumentacijom, postupak praćenja provedbe projekta kao i okvirni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

10. Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: promet@istra-istria.hr do 10 dana prije isteka natječaja.

11. Natječajna dokumentacija:

 1. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17 i 19/17.)
 2. Tekst natječaja
 3. Upute za prijavitelje
 4. Obrasci za prijavu projekta
     a) Obrazac opisa projekta
     b) Obrazac proračuna projekta    
 5. Popis priloga uz prijavu
 6. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta
 7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 8. Obrazac ugovora o sufinanciranju projekta
 9. Obrazac izjave o partnerstvu
10. Obrazac izjave o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. stavak 1.alineja 5., 6., 8., 9. i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije
11. Obrasci za izvještavanje
     a) Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta
     b) Obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta
12. Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora