Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2019. godinu

Na temelju čl. 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije  („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17,19/17.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana javnih natječaja/ poziva i drugih programa financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu (Klasa:402-01/18-01/35, Urbroj:2163/1-01/8-18-02 od 24. prosinca 2018. godine) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede (KLASA: 402-01/18-01/38, URBROJ: 2163/1-01/8-18-02) od 28. prosinca 2018. godine Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije  dana 7. siječnja  2019. godine, raspisuje

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2019. godinu

1. Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, poziva  udruge čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, koje su programski usmjerene na rad u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodoprivredi na području Istarske županije, a prvenstveno  one čiji su projekti/programi i aktivnosti usklađeni s Županijskom razvojnom strategijom i ostalim strateškim programima Istarske županije, da se prijave na ovaj javni poziv.

2. Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekte/programe  iz sljedećih prioritetnih područja:

a) za organizaciju manifestacija i učešće na manifestacijama iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede
b) za unapređenje proizvodnje autohtonih i izvornih proizvoda s oznakom kvalitete te autohtonih pasmina uključujući i proizvode na bazi divljači, autohtonih kultivara te unapređenje ekološke i integrirane poljoprivrede i pčelarstva  te primjena novih tehnologija u poljoprivredi
c) za unapređenje i razvoj prijenosom znanja i informacija s ciljem zadržavanja ljudi u ruralnom prostoru, povećanjem površina pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom, ostvarivanjem dodatnih prihoda, očuvanjem i poboljšanjem prirodnih resursa
d) za unapređenje lovstva, razvojne programe u sektoru lovstva, te koordinaciju lovozakupnika zajedničkih lovišta
e) za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede.

3. U Proračunu Istarske županije  za 2019. godinu osigurana su financijska sredstva prvenstveno za projekte/programe udruga koji:

 • se provode u kontinuitetu (nastavak financiranja višegodišnjih projekata/programa koji su uspješno ocijenjeni i odabrani u prethodnoj godini i čije su aktivnosti uspješno izvršene te se prijavljuju za nastavak financiranja u 2019. godini)
 • su podržani  financijskim sredstvima iz drugih izvora (vlastita sredstva, sponzorska sredstva, državna sredstva, sredstva jedinica lokalne samouprave, sredstva međunarodnih fondova i drugo) te  koje Istarska županija koordinirano financira s drugim subjektima (državna tijela, jedinice lokalne samouprave, međunarodni fondovi i drugo)
 • su kandidirani ili prihvaćeni u programima EU ili drugih međunarodnih organizacija koje financiraju projekte/programe u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodoprivredi (sufinanciranje obveznog udjela udruge u financiranju projekta/programa koji je većinski financiran iz programa EU ili drugih međunarodnih organizacija)
 • su od posebnog interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Istarske županije
 • su edukacijske naravi.

4.  Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi: 3.000.000,00 kuna. Najniži iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 kuna.

5. Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Javnom pozivu je 07. veljače 2019. godine.

6. Udruge mogu po ovom Javnom pozivu prijaviti više projekata/programa po svakom prioritetnom području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede  iz točke 2. ovog Javnog poziva.

Davatelj financijskih sredstava može  s istom udrugom ugovoriti ukupno najviše do tri projekta/programa,  na razdoblje provedbe od 12 mjeseci (od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine).

Ista udruga može biti partner na više projekata/programa unutar prioritetnih područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede iz točke 2. ovog Javnog poziva.

7. Prijavu projekata/programa na ovaj Javni poziv može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Natječaju i kojima se promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Istarske županije i drugih javnih izvora;
 • nema dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Istarske županije i proračunu jedinice lokalne samouprave;
 • protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen/a za prekršaj određen člankom 48. st. 2. alinejom c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), odnosno pravomoćno osuđen/a za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe;
 • ima uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • ima uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaje sva izvješća prema Istarskoj županiji i drugim institucijama;
 • ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta/programa.

8. Prijave projekata/programa dostavljaju se obvezno  u papirnatom obliku, u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za prijavitelje i to isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Istarske županije.

9. Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja kod administrativne tajnice Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije), uz napomenu: JAVNI POZIV – ne otvarati), na sljedeću adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU 
52 000 Pazin
Šetalište pazinske gimnazije br. 1

Napomena: u gornjem lijevom dijelu omotnice navesti puni naziv i adresu prijavitelja na Javni poziv.

Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

a) preslika Izvatka iz Registra udruga (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra)
b) preslika Izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra)
c) preslika ovjerenog Statuta
d) ispunjen i ovjeren Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
e) ispunjen i ovjeren obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)
f) potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja (u izvorniku za svaki program/projekt)
g) uvjerenja nadležnog suda, ne starija od 6 mjeseci od dana objave Javnog natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni/e za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alineja c) odnosno da nisu pravomoćno osuđeni/e za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) (u izvorniku za svaki program/projekt))
h) Ispunjen i ovjeren obrazac Privole za ovlaštenu osobu za zastupanje udruge i za voditelja projekta / programa

10. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, dostava ispravka ili dodatne dokumentacije, procjena prijava, donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

11. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati isključivo elektroničkom putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@istra-istria.hr do 25. siječnja 2019. godine.

Obvezna dokumentacija Javnog poziva:

a) Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije  („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17, 19/17)
b) Upute za prijavitelje
c) Obrasci za prijavu projekta/programa 
             I. opći podaci o prijavitelju
            II. obrazac opisa  projekta/programa
           III. obrazac proračuna projekta/programa
d) Popis priloga uz prijavu
e) Obrasci za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta/programa
f) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
g) Obrazac izjave o partnerstvu
h) Obrazac ugovora o financiranju projekta/programa (s Općim uvjetima)
i) Obrasci za izvještavanje - a) obrazac opisnog izvještaja provedbe
                                             projekta/programa
                                             b) obrazac financijskog izvještaja
                                                 provedbe projekta/programa
j) Ispunjen i ovjeren obrazac Privole za ovlaštenu osobu za zastupanje udruge i za voditelja projekta / programa
         
KLASA: 402-01/18-01/164
URBROJ: 2163/1-03/01-18-04
Pazin, 7. siječnja 2019. godine