Objavljeno: 13.03.2019. do 26.03.2019.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za stambenu građevinu, na k.č. br. 1839/7, k.o. Rakalj (Rakalj)

KLASA: UP/I-361-03/17-01/118
URBROJ: 2163/1-18-07/2-19-12
Bale, 12.03.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (79 kB)