Objavljeno: 14.03.2019. do 22.03.2019.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za  stambenu građevinu, na k.č. br. 216/1 (nastaje od dijela k.č. br. 216/1), k.o. Pomer

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000606
URBROJ: 2163/1-18-06/10-19-0012
Pula, 13.03.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (78 kB)