Objavljeno: 06.06.2019. do 19.06.2019.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za jednoobiteljsku stambenu zgradu, na k.č. br. 521/1 (nastala od dijela k.č. br. 521/1), k.o. Kavran (Kavran)

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000683
URBROJ: 2163/1-18-03/3-19-0010
Pula, 27.05.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (79 kB)