Objavljeno: 10.06.2019. do 18.06.2019.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za spojnu cestu na Istarski "Y" DC75 (čvor Vodnjan jug) - ŽC5192 (Marana) - 3. faza, oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu, na k.č. br. 91/20, ..., k.o. Fažana

KLASA: UP/I-361-03/18-01/001143
URBROJ: 2163/1-18-06/10-19-0003
Pula, 06.06.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (83 kB)