Objavljeno: 11.06.2019. do 18.06.2019.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za rekonstrukciju jednostambene građevine, za pomoćne građevine (ljetna kuhinja i bazen), na k.č. br. 2864/4 (nastaje od k.č. 143/1 zgr., 143/2 zgr.,143/3 zgr.,143/4 zgr., 2864/10, 2864/4 i 2864/5), k.o. Kaldir (Perčići)

KLASA: UP/1-361-03/19-01/000236
URBROJ: 2163/1-18-04/2-19-0010
Pazin, 06.06.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (70 kB)