Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.)  Upravni odjel za kulturu Istarske županije - Regione Istriana dana 01. srpnja  2019. godineobjavljuje

NATJEČAJ
za financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu te otkupu knjiga, zbornika i časopisa u 2020. godini

I.

Istarska Županija - Regione Istriana će u narednom razdoblju:

  • financijski podupirati objavljivanje knjiga, časopisa i zbornika,
  • vršiti otkup knjiga, zbornika i časopisa radi popunjavanja i obnavljanja knjižnog fonda u 
      knjižnicama i ustanovama na području Istarske županije-Regione Istriana.

Pri odabiru ponuđenih projekata i programa dati će se prednost i podržati prije svega:

  • djela priznatih istarskih autora i izdavača, koja su od posebnog književnog, umjetničkog, stručnog i znanstvenog interesa i značaja za razvitak i jačanje multikulturnog identiteta i posebnosti Istre,
  • pretisci rukopisa i knjiga značajnih za jačanje multikulturnog identiteta i posebnosti Istre,
  • prijevodnu literaturu o Istri i prijevode domaćih autora na strane jezike, posebice dvojezična i višejezična izdanja (usporedno hrvatski i strani jezik – napose talijanski),
  • izdanja koja istražuju i njeguju dijalektalni izričaj,
  • izdanja koja su cijenom pristupačna širem čitateljstvu.

II.

Pravo prijave programa po ovom Natječaju imaju trgovačka društva, ustanove (osim privatnih) i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj kao i jedinice lokalne samouprave i autori vlastitih izdanja.

III.

Prijave se podnose putem Interneta popunjavajući odgovarajuću prijavnicu (za svaki program posebna prijavnica) koje su dostupne na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr
Prijavnicu popunjenu putem Interneta obvezno je ispisati, potpisati i ovjeriti pečatom  te uz obvezne priloge dostaviti poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu:
Istarska županija - Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu - Assessorato alla cultura, Mlinska ulica - Via del Mulino 4b, 52466 NOVIGRAD-CITTANOVA.

IV.

Rok za podnošenje prijava je od 01. srpnja do 02. kolovoza 2019. godine.

V.

Istarska županija, kao voditelj obrade osobnih podatka, će s osobnim podacima prijavitelja - fizičkih osoba i osoba ovlaštenih za zastupanje ustanova, trgovačkih društava  i drugih pravnih osoba, voditelja projekata, fizičkih osoba – partnera i dr. postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podatka, nacionalnim zakonom Republike Hrvatske temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Istarska županija čuva povjerljivost  osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe poslovnih aktivnosti, a trećim osobama u slučajevima koji su izričito propisani zakonom, uključivši izvršitelje obrade u pojedinim procesima obrade, uz primjenu svih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka.


VI.

Prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u navedenom roku, koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene on-line te kojima nedostaje neki od traženih priloga neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2020. godinu.

VII.

Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu donosi se zajedno sa Proračunom Istarske županije - Regione Istriana te se objavljuje na mrežnim stranicama Istarske županije - Regione Istriana (www.istra-istria.hr).
Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave Programa javnih potreba u kulturi  Istarske županije - Regione Istriana za 2020. godinu na mrežnim stranicama.

Klasa: 612-01/19-01/166
Urbroj: 2163/1-21/4-19-02
Novigrad-Cittanova, 26. lipnja 2019.

Popis natječajne dokumentacije: