Objavljeno: 11.07.2019. do 23.07.2019.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za višeobiteljsku stambenu zgradu s bazenom i pomoćnom građevinom, na k.č. br. 1751, k.o. Rakalj (Rakalj)

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000819
URBROJ: 2163/1-18-03/3-19-0008
Pula, 08.07.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (77 kB)