Objavljeno: 12.09.2019. do 20.09.2019.

Poziv na uvid u spis: Izdavanje izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (povremeno stanovanje), 2. skupine - kuća za
odmor - građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 2. skupine vanjski bazen na postojećoj građevnoj čestici 56/1 k.o. Rakotule (Rakotule)

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000368
URBROJ: 2163/1-18-06/7-19-0006
Pula, 10.09.2019.

  1. PREUZMITE POZIV u pdf formatu (364 kB)