Objavljeno: 10.10.2019. do 18.10.2019.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za prometnice, odvodnju otpadnih i oborinskih voda, javnu rasvjetu, te formiranje građevne čestice za TS, na k.č. br. 213/1, ..., k.o. Kaštel, gospodarska zona Mazurija

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000093
URBROJ: 2163-1-18-01/2-19-0004
Buje, 09.10.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (369 kB)