REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
o Nacrtu
Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Istarske županije


Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, dana 18. ožujka 2020. godine, objavljuje:

  1. Otvara se postupak savjetovanja s javnošću o Nacrtu Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Istarske županije.
  2. Savjetovanje s javnošću trajat će od 18. ožujka 2020. godine do 18. travnja 2020. godine. Ovaj oglas objavit će se na internetskom službenom portalu Istarske županije www.istra-istria.hr .
  3. Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave, građani, institucije, ustanove, organizacije i udruge, odnosno cjelokupna zainteresirana javnost da u postupku savjetovanja na Prijedlog Odluke dostave svoje prijedloge i mišljenja.
  4. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju IŽ, Pula, Riva 8, ili na e-mail: savjetovanje@istra-istria.hr
  5. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju će u skladu s dostavljenim primjedbama i sugestijama sa savjetovanja napraviti analizu, pripremiti i dostaviti Izvještaj o provedenoj raspravi, objaviti ga do 5. svibnja 2020. godine na web portalu Istarske županije te dostaviti prijedlog akta Skupštini Istarske županije na usvajanje.
  6. Za provedbu ovog Savjetovanja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Istarske županije za 2020. godinu.
Privici:
Obrazloženje:

Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije 2018. – 2023. godine kao jedan od primarnih načina za ostvarenje cilja – normativno uređenje upravljanja i raspolaganja imovinom jest donošenje  odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom, čime će se stvoriti pravni okvir za sustavno i učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom te kvalitetnije i brže donošenje odluka. S obzirom na navedeno izrađena je Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Istarske županije kojom se uređuju uvjeti, način i postupak upravljanja i raspolaganja imovinom u njezinu vlasništvu, i to nekretninama (zgrade, zemljišta, vodne građevine i dr. nekretnine) čiji je vlasnik ili posjednik te dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj. Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na raspolaganje i upravljanje nekretninama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu pravnih osoba čiji je osnivač ili većinski vlasnik Županija, ako posebnim zakonima ili općim aktima osnivača za pojedine vrste pravnih osoba ili oblike raspolaganja nije propisano drugačije. Također, stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora („Službene novine Istarske županije“ broj 8/97, 5/98,7/02), koja je do sada bila u primjeni.