Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana u 2024. godini

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, dana 06. rujna 2023. godine, objavljuje

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana  u 2024. godini

I.
Sadržaj Javnog poziva

Sredstva iz proračuna Istarske županije-Regione Istriana osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Istarsku županiju-Regione Istriana, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva (u daljnjem tekstu:Javni poziv) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Istarske županije-Regione Istriana www.istra-istria.hr.
 
Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

II.
Područja javnih potreba u kulturi i prihvatljivi predlagatelji

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, udruge i druge neprofitne organizacije, umjetnici, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave, sa programima i projektima iz sljedećih kulturnih djelatnosti i područja:

a) glazbeno, glazbeno scenske i filmske djelatnosti
b) književnost i izdavaštvo
c) zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija
d) nematerijalna kulturna baština
e) vizualne umjetnosti
f)  nove medijske kulture
g) međunarodna kulturna suradnja.

Sukladno članku 7. stavak 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi u 2024. godini raspisat će se posebni javni pozivi za koje će dinamika objave i rokovi biti naknadno objavljeni.

III.  
Prioriteti i ciljevi

U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka: zaštiti, očuvanju i održivom upravljanju kulturnom baštinom, jačanju suvremenog umjetničkog stvaralaštva koje je od posebnog interesa za razvitak i snaženje identiteta i posebnosti Istarske županije-Regione Istriana, uključenosti lokalnih zajednica u realizaciju programa i projekata, inkluziju osoba s invaliditetom u projekte i programe, razvijanju dugoročnih partnerskih suradnji i kontinuitetu u djelovanju prijavitelja te visokoj  umjetničkoj razini i kvaliteti programa i projekata. 

IV.
Postupak dodjele financijskih sredstava i objave rezultata

Kulturna vijeća Istarske županije-Regione Istriana stručno vrednuju i ocjenjuju programe i projekte prijavljene na ovaj Javni poziv slijedeći opće prioritete i ciljeve Javnog poziva kao i specifičnosti svakog područja umjetničkog i kulturnog djelovanja.
Stručno vrednovanje i ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata po ovom Javnom pozivu vrše se temeljem Odluke o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju-Regione Istriana  i Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju-Regione Istriana.

Na temelju prijedloga vijeća Istarska županija-Regione Istriana donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih  programa i projekata.
 
Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja  proračuna Istarske županije-Regione Istriana.
 
Odluka o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih programa i projekata objavljuje se na mrežnim stranicama Istarske županije-Regione Istriana www.istra-istria.hr.

V.
Temeljni uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijava za financiranje javnih potreba u kulturi primjenjuju se sljedeći temeljni kriteriji:
        a) Opći kriteriji
        b) Posebni kriteriji za svako pojedino područje kulture
Opći i posebni kriteriji utvrđeni su naprijed navedenim Odlukama koje čine sastavni dio dokumentacije uz ovaj Javni poziv.

VI.  
Način i rokovi prijave za financiranje javnih potreba u kulturi te upute za predlagatelje

Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi podnose se elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica) koji su dostupni na mrežnim stranicama Istarske županije-Regione Istriana: poveznica.

Prijavu koja je podnijeta na odgovarajućem e-obrascu potrebno je isprintati, potpisati i ovjeriti pečatom te uz privitak svih traženih dokumenata koji su navedeni na posljednjoj stranici e-obrasca prijave, dostaviti elektroničkom poštom na adresu: kultura@istra-istria.hr

Za program otkupa knjiga, zbornika i časopisa tiskani primjerak objavljenog djela dostavlja se poštom  na adresu Istarska županija - Regione Istriana Upravni odjel za kulturu i zavičajnost - Assessorato cultura e territorialità, Mlinska - Via del Mulino 4b, 52466 Novigrad-Cittanova, u roku navedenom u Javnom pozivu.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može prijaviti više programa ili projekata po svakom prioritetnom području kulture iz točke II. ovog Javnog poziva.

Prijave se podnose u razdoblju od 06. rujna do 06. listopada 2023. godine.  
Prijavnice za financiranje javnih potreba u kulturi koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Javnog poziva, koje nisu dostavljene u elektroničkom obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) te elektroničkom poštom sa svim privicima, u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Istarskoj županiji-Regione Istriana neće se razmatrati niti uvrstiti u financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2024. godinu.

VII.
Postupak podnošenja prigovora

Prigovor protiv Odluke o dodjeli financijskih sredstava podnosi se Istarskoj županiji-Regione Istriana sukladno članku 28. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku.
Prigovor protiv Odluke o dodjeli financijskih sredstava podnosi se u roku od 8 (osam) dana od dana dostave Odluke.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava dostavlja se javnom objavom na mrežnoj stranici Istarske županije-Regione Istriana www.istra-istria.hr
Datum do kojeg se može podnijeti prigovor objavljuje se zajedno s Odlukom o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Istarske županije-Regione Istriana.
Istarska županija-Regione Istriana dužna je odgovoriti na prigovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

VIII.
Postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva

Svi dokumenti vezani uz prijave za financiranje javnih potreba u kulturi bit će odloženi i čuvani u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva te se ne vraćaju prijaviteljima.

IX.
Postupak ugovaranja odobrenih sredstava

S prijaviteljem programa ili projekta, kojem su odobrena financijska sredstva na temelju Odluke o dodjeli financijskih sredstava, Istarska županija-Regione Istriana sklapa ugovor o financiranju koji se dostavlja prijavitelju kao korisniku financijskih sredstava.
 
Ugovor o financiranju obvezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava za projekt ili program, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.

Prije sklapanja Ugovora o financiranju korisnik financijskih sredstava potpisuje Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, na obrascu koji se nalazi u privitku ovog Javnog poziva.

X.
Način korištenja odobrenih sredstava, izvještavanja te praćenja korištenja sredstava

Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski, uz poštovanje ugovorenih rokova izvršenja programa, projekta ili aktivnosti te ugovorenih rokova dostave izvješća o namjenskoj potrošnji proračunskih sredstava.

Korisnik financijskih sredstava dužan je Istarskoj županiji-Regione Istriana, kao davatelju financijskih sredstava, dostaviti sve potrebne podatke o provođenju programa ili projekta na obrascu izvješća kojega propisuje Istarska županija-Regione Istriana. 

Istarska županija-Regione Istriana zadržava pravo izmjene uvjeta i kriterija utvrđenih ugovorom u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti o čemu će uz obrazloženje pravodobno obavijestiti korisnike sredstava.
 
Ako korisnik sredstava nenamjenski koristi sredstva, ne izvrši program ili projekt ili ne podnese propisana izvješća, dužan je vratiti primljena sredstva zajedno sa zakonskim zateznim kamatama obračunatim od dana primitka sredstava. Ako korisnik financijskih sredstava dostavi izvješća izvan ugovorenog roka ili dostavi nepotpuna izvješća, Istarska županija-Regione Istriana nije dužna podmiriti preostali dio ugovorenih sredstava. 
Korisnik financijskih sredstava obvezan je u svim tiskanim i elektroničkim materijalima kao i medijskim objavama na vidljivom mjestu istaknuti logotip i/ili naziv Istarske županije-Regione Istriana kao jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja sufinancira program ili projekt koji je predmet ugovora.

XI.

Prijavitelji podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskoj županiji-Regione Istriana da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje isključivo  u svrhu provedbe postupka po ovom Javnom pozivu, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja, objave na internetskim stranicama i/ili u Službenim novinama Istarske županije. Osobni podaci podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe ovog Javnog poziva.

XII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu e-pošte: kultura@istra-istria.hr.
Odgovori na pojedine upite poslat će se izravno na e-adrese onih koji su pitanja postavili.
U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja Istarska županija-Regione Istriana ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

DOKUMENTACIJA UZ JAVNI POZIV

  1. Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije-Regione Istriana
  2. Odluka o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju-Regione Istriana (s izmjenama i dopunama)
  3. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (potpisuje se prije sklapanja Ugovora o financiranju sa prijaviteljem kojemu su odobrena financijska sredstva)