Objava biračima - izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Novigrada - Cittanova

O B J A V A    B I R A Č I M A

Gradsko vijeće Grada Novigrada - Cittanova na sjednici održanoj dana 31. listopada 2023. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Novigrada - Cittanova, KLASA: 024-07/23-01/01, URBROJ: 2163-5-02-23-2 od dana 31. listopada 2023. godine

Preuzmite Objavu u pdf formatu: