Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2021. godinu.

Na temelju članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 23. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17. i 19/17.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga u području kulture KLASA:402-01/20-01/26, URBROJ:2163/1-01/11-20-02  od 29. prosinca 2020.g., Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije- Regione Istriana, dana 04. siječnja 2021. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2021. godinu

JAVNI NATJEČAJ (.docx) - cijeli sadrzaj

Natječajna dokumentacija:

Obvezna

a)    Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije – Regione Istriana („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17. i 19/17.)
b)    Upute za prijavitelje
c)    Obrasci za prijavu projekta/programa  –  I.   opći podaci o prijavitelju
                                                                      II.  obrazac opisa projekta/programa
                                                                      III. obrazac proračuna projekta/programa

                             - za glazbene, glazbeno scenske i filmske djelatnosti
                             - za književnost i izdavaštvo
                             - za međunarodnu kulturnu suradnju
                             - za nove medijske kulture
                             - za vizualne umjetnosti
                             - za zaštitu materijalne kulturne baštine i muzeologiju
                             - za zaštitu nematerijalne kulturne baštine

d)    Popis priloga uz prijavu
e)    Obrasci za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta/programa
f)     Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
g)    Obrazac izjave o partnerstvu
h)    Obrazac ugovora o financiranju projekta/programa
i)     Obrasci za izvještavanje - a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta/programa
                                                 b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta/programa

Dodatna

  1. Odluka o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana