SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
polazeći od toga da je

ISTRA povijesna pokrajina čija se posebnost i osobitost očitovala kroz čitavu njezinu povijest, a posebice kao

 • područje koje nastanjuju Histri u antičko doba,
 • X. regija  "Venetia et Histria" za vrijeme Rimskog carstva (I.-V. stoljeće),
 • Grofovija za vrijeme Franaka (788 g. – 952. g.),
 • Markgrofovija za vrijeme Franaka (788. g. –952.g.),
 • Markgrofovija od XI. st. pod raznim laičkim i crkvenim dinastijama, od početka XIII. st. pod Akvilejskim patrijarsima,
 • Grofovija Pazin pod Goričkim grofovima i Habsburgovcima (XII. st. – XVIII. st.)
 • područje visoke samouprave istarskih primorskih gradova za vrijeme Venecije, (X. st. – XVIII. st.)
 • Pokrajina za vrijeme Austrije (1797. g.-1805. g.)
 • Istarski departman u Kraljevini Italiji (1806.g. – 1809. g.) i Ilirska provincija (1809.g.-1813.g.) za vrijeme Napoleona,
 • Istarski Okrug u sastavu oblasti "Austrijsko primorje" za vrijeme Austrije (1813.g.-1825.g.)
 • Istarski Okrug u vrijeme Austro-Ugarske (1825.g.-1860.g.)
 • Pokrajina Istra sa zemaljskim Istarskim saborom sa sjedištem u Poreču (1861.g.-1918.) za vrijeme Austro-Ugarske,
 • Provincija Pula za vrijeme Kraljevine Italije (1918.g.-1943.g.),
 • područje djelovanja Pokrajinske narodne skupštine kao Istarskog sabora i Pokrajinskog NOO za Istru (1943.g.-1945.g.),
 • Kotara Pula, dio Kotara Rijeka, dio Slobodnog teritorija Trsta te drugim oblicima samouprave u Hrvatskoj za vrijeme Jugoslavije (1945.g.-1992.g.)
 • Istarska županija u Republici Hrvatskoj (1993.g.).

ISTRA, višeetnička, višekulturna i višejezična zajednica u kojoj se priznaje i štiti slobodno izjašnjavanje građana i čuva dostojanstvo pojedinca,

ISTRA, područje gdje svaki građanin ili zajednica uživa puno pravo izražavanja, poštovanja, osiguranja i razvoja društvene, etničke, vjerske, kulturne, političke i jezične slobode i samosvijesti,

ISTRA, područje čiji su građani i prije II. svjetskog rata pružili otpor fašizmu te se masovno svrstali uz antifašističku koaliciju, protiv sila koje su prijetile da pogaze principe slobode, jednakosti i ravnopravnosti naroda i građana,

ISTRA, područje iz kojeg su egzodusi autohtonog stanovništva poticani pritiscima izvana prijetili gubitku njenog identiteta,

ISTRA, područje u kojem građani koji pripadaju različitim društvenim, etničkim i vjerskim zajednicama imaju pravo sudjelovati u regionalnim i lokalnim poslovima,

ISTRA, područje koje štujući jedinstvo i nedjeljivost Republike Hrvatske, a posebice nepovredivost njezinih granica, teži regionalnoj samoupravi i prekograničnoj suradnji.

Na temelju Ustava Republike Hrvatske, Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj, čl. 35. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Skupština Istarske županije, donosi:

STATUT ISTARSKE ŽUPANIJE

POGLAVLJE I.
UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE 

Članak 1.

Područje Istarske županije je jedinica područne (regionalne) samouprave u okviru jedinstvene i nedjeljive, demokratske i socijalne Republike Hrvatske.

Članak 2.

Istarsku županiju čine jedinice lokalne samouprave i to područja gradova: Buje-Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč - Parenzo, Pula -Pola, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago i Vodnjan - Dignano, te područja općina Bale-Valle, Barban, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Fažana-Fasana, Funtana - Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Karojba, Kanfanar, Kaštelir-Labinci -  Castelliere-S.Domenica, Kršan,  Lanišće, Ližnjan - Lisignano, Lupoglav,  Marčana, Medulin, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar Vabriga - Torre Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada- Visinada, Vrsar - Orsera  i Žminj.  

Članak 3.

Istarska županija je pravna osoba. 

Naziv Istarske županije ispisuje se dvojezično i glasi: Istarska županija - Regione Istriana. 

Tekst "ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA" ispisuje se na pečatu, žigu, natpisnoj ploči predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Županije, kao i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, te zaglavlju akata. 

Istarska županija ima grb, zastavu, himnu i dan. 

Izgled i uporaba grba i zastave te himna Istarske županije i njezino izvođenje, uređuje se posebnim odlukama Skupštine Istarske županije.  

Dan Istarske županije uređuje se posebnom odlukom. 

Članak 4.

Sjedište Skupštine Istarske županije (u daljnjem tekstu: Skupština) je u Pazinu. 

Sjedište Župana Istarske županije je u Puli. 

Svečane sjednice Skupštine, u pravilu, se održavaju u Istarskoj sabornici - Dieta Istriana u Poreču. 

Članak 5.

Istarska županija je jedinica područne (regionalne) samouprave svih njenih građana/građanki. 

Članak 6.

U Istarskoj županiji hrvatski i talijanski jezik su u ravnopravnoj službenoj uporabi u radu županijskih tijela u samoupravnom djelokrugu. 

Način ostvarivanja dvojezičnosti utvrđuje se ovim Statutom i drugim propisima. 

Autohtone etničke i kulturne, te druge osobitosti Istre zaštićene su sukladno odredbama ovog Statuta i drugim propisima. 

Članak 7.

Skupština može proglasiti počasnim građaninom/građankom  osobe koje su se istakle naročitim zaslugama. Počasnom/noj građaninu/građanki dodjeljuje se posebna Povelja Istarske županije.  

Članak 8.

Skupština može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima/građankama i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Istarsku županiju. 

Skupština donosi odluku o proglašenju počasnog građanina i o priznanjima Istarske županije: Grbu Istarske županije, Medalji Istarske županije, Plaketi Istarske županije i Zahvalnici Istarske županije, u skladu s posebnim odlukama 

Članak 9.

Istarska županija, ostvarujući zajednički interes u unapređivanju društvenog razvoja, uspostavlja suradnju s drugim regionalnim i lokalnim jedinicama i njihovim udruženjima. 

Istarska županija može pristupiti međunarodnim organizacijama i udruženjima regionalnih i lokalnih jedinica. 

Skupština može donijeti odluku o uspostavljanju dugoročne i trajne suradnje s drugim regionalnim i lokalnim jedinicama i njihovim  udruženjima.  

Članak 10.

Istarska županija posebno potiče prekograničnu suradnju s područjima Istre u Republici Sloveniji i Republici Italiji. 

Članak 11.

Istarska županija može, u postupku pripremanja i donošenja propisa na razini Republike Hrvatske, davati inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima. 

POGLAVLJE II.
SAMOUPRAVNI DJELOKRUG  I POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE 

GLAVA 1. - SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.

Istarska županija je samostalna u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga. 

Članak 13.

Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a posebno poslove koji se odnose na :

 • obrazovanje, 
 • zdravstvo, 
 • prostorno i urbanističko planiranje, 
 • gospodarski razvoj, 
 • promet i premetnu infrastrukturu,
 • održavanja javnih cesta, 
 • planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, 
 • izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih za gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja,  za područje Županije izvan područja Grada Pule i Pazina, te gradova koji su dobili suglasnost samostalno obavljati navedene poslove,
 • obavlja poslove u cilju očuvanja prirode i zaštite okoliša, kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje, 
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Članak 14.

U postupku donošenja propisa i drugih akata tijela, Županija se redovito savjetuje s nadležnim tijelima općina i gradova. 

U slučajevima od izuzetnog značaja za pojedinu općinu ili grad,  tijela Županije obavezna su pribaviti prethodno mišljenje općinskog ili gradskog vijeća. 

Istarska županija potiče djelotvorno sudjelovanje građana/građanki u stvaranju propisa od općeg interesa i jamči pravo sudjelovanja svim zainteresiranim subjektima. 

Istarska županija djeluje na načelima decentralizacije i supsidijarnosti, jednostavnosti postupka i javnosti rada. 

Članak 15.

Područje i sjedište Istarske županije može se mijenjati.

Inicijativu za promjenu područja Istarske županije može dati Skupština po prethodno pribavljenom mišljenju predstavničkih tijela općina i gradova ili građana Istre.

Mišljenje iz stavka 2. nije obvezujuće.

GLAVA 2. - POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE

Članak 16.

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Županiji uređuju se Zakonom. 

Troškovi povjerenih poslova koje obavljaju upravna tijela Županije podmiruju se iz državnog proračuna.  

Članak 17.

Tijela središnje državne uprave mogu u obavljanju poslova iz svog djelokruga, osim poslova kojima se sukladno zakonu provode javne ovlasti, koristiti županijska tijela na način propisan zakonom. 

POGLAVLJE III. 
ZAŠTITA AUTOHTONIH, ETNIČKIH I KULTURNIH OSOBITOSTI

Članak 18.

Istarska županija promiče društvene, prostorne, prirodne, etničke, kulturne i druge osobitosti Istre. 

Istarska županija promiče istarske narodne običaje, obilježavanje narodnih blagdana, zaštitu izvornih toponima te očuvanje lokalnih govora (čakavski, cakavski, cokavski, cekavski, kajkavski, istriotski, istrovenetski, istrorumunjski i dr.) kroz zavičajnu nastavu i druge sadržaje. 

Istarska županija potiče izradu i proizvodnju izvornih istarskih proizvoda i usluga i promiče ih na domaćem i svjetskom tržištu te ih štiti posebnim županijskim zaštitnim znakom. 

Skupština određuje zaštitni znak i propisuje uporabu istog u skladu s posebnim propisima. 

Članak 19.

Istarska županija štiti od svake djelatnosti koja može ugroziti plurikulturalne i plurietničke osobitosti Istre. 

Članak 20.

Istarska županija njeguje istrijanstvo kao tradicionalni izraz regionalne pripadnosti istarskog plurietnosa. 

Članak 21.

U Istarskoj županiji ravnopravna službena upotreba hrvatskog i talijanskog jezika ostvaruje se: 

 1. u radu svih tijela županije u samoupravnom djelokrugu i u obavljanju povjerenih poslova državne uprave
 2. u postupku pred upravnim tijelima. 

Tijela iz stavka 1. ovog članka omogućit će korištenje i priznati valjanost privatnih pravnih isprava i kada su sastavljene na talijanskom jeziku. 

Članak 22.

U Istarskoj županiji rad Skupštine odvija se na hrvatskom i talijanskom jeziku. 

U Istarskoj županiji osigurava se dvojezično: 

 1. ispisivanje teksta pečata i žigova istom veličinom slova, 
 2. ispisivanje natpisnih ploča predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Županije, kao i pravnih osoba koje imaju ovlasti istom veličinom slova, 
 3. ispisivanje zaglavlja akata istom veličinom slova. 

Vijećniku/vijećnici Skupštine ili građaninu/građanki osigurava se dvojezično: 

 1. dostava materijala za sjednicu Županijske skupštine, 
 2. izrada zapisnika i objava zaključaka, 
 3. objavljivanje službenih obavijesti i poziva predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Županije. 

Članak 23.

Na dijelu ili cijelom području općina i gradova u Istarskoj županiji, gdje prebivaju pripadnici/pripadnice talijanske nacionalne zajednice, sukladno njihovim statutima, hrvatski i talijanski jezik su u ravnopravnoj službenoj uporabi.   

Članak 24.

Pripadnicima/pripadnicama talijanske nacionalne zajednice zajamčuje se pravo na javnu uporabu njihovog jezika i pisma, pravo očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta, a u tu svrhu mogu osnivati kulturna i druga društva koja su autonomna, pravo na slobodno organiziranje informativne i izdavačke djelatnosti, pravo na odgoj i osnovno, srednje i sveučilišno obrazovanje na vlastitom jeziku prema posebnim programima u kojima je primjereno sadržana njihova povijest, kultura i znanost i pravo na isticanje nacionalnih obilježja. 

U ostvarivanju tog prava pripadnici/pripadnice talijanske nacionalne zajednice i njihove institucije mogu se povezivati s institucijama u zemlji i inozemstvu. 

Na zgradama sjedišta Istarske županije ističe se uz zastavu Republike Hrvatske, Istarske županije i zastava talijanske nacionalne zajednice, a ističe se i u svečanim prigodama i za vrijeme zasjedanja predstavničkog tijela.

Članak 25.

Radi ostvarivanja ravnopravnosti hrvatskog i talijanskog jezika, Županija zapošljava odgovarajući broj službenika/službenica koji se podjednako aktivno služe hrvatskim i talijanskim jezikom. 

Pripadnici/pripadnice talijanske nacionalne zajednice imaju u postupku prvog i drugog stupnja pred upravnim tijelima Županije ista prava kao i u postupku pred tijelima državne uprave prvog stupnja. 

Pravne osobe koje imaju javne ovlasti za obavljanje poslova za pripadnike/pripadnice talijanske nacionalne zajednice u međusobnim neposrednim odnosima mogu koristiti samo talijanski jezik. 

Članak 26.

Istarska županija osigurava građanima dvojezično izdavanje javnih isprava i obrazaca koji se koriste u službene svrhe. 

Članak 27.

U općinama i gradovima, gdje je statutom propisana dvojezičnost, učenicima/učenicama školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku, osigurat će se i posebno poticati učenje talijanskog jezika kao jezika društvene sredine. 

Članak 28.

U pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije koji su od posebnog interesa za pripadnike/pripadnice talijanske nacionalne zajednice jamči se pravo na konsenzus Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice, kao stalnog radnog tijela Skupštine. 

Komisija iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika/predsjednicu i četiri člana/članice od kojih su većina vijećnici/vijećnice iz redova talijanske nacionalne zajednice. 

Pravo inicijative i konsenzusa Komisije iz st. 1. ovog članka ima učinak jednokratnog skidanja točke s dnevnog reda na rok od 90 dana. 

Pravo na konsenzus može koristiti i trećina članova/članica Skupštine u slučaju kada smatraju da propis može štetiti višekulturnim i višeetničkim osobitostima Istre. 

Primjena konsenzusa utvrđuje se poslovnikom i drugim aktima Skupštine. 

Članak 29.

Istarska županija priznaje status i značaj Unione Italiana - Talijanske unije, kao jedinog predstavnika pripadnika talijanske nacionalne zajednice. 

Za rad Unione Italiana - Talijanske unije i njezinih institucija, Istarska županija osigurava sredstva u okviru svojih mogućnosti u svom proračunu.   

Članak 30.

Istarska županija potiče uvjete za ostvarivanje slobodnog povrata i stjecanje punopravnog statusa svih istarskih iseljenika/iseljenica te promiče njihove veze s rodnim krajem. 

Članak 31.

S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina, pripadnici/pripadnice nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike/predstavnice nacionalnih manjina u vijeće nacionalnih manjina i predstavnike/predstavnice nacionalnih manjina. 

Istarska županija osigurava financijska sredstva za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavnicima/predstavnicama nacionalnih manjina, uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a može osigurati i financijska sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća nacionalnih manjina i predstavnika/predstavnica nacionalnih manjina u skladu s mogućnostima županijskog proračuna. 

Članak 32.

U postupku donošenja propisa i drugih akata, radna tijela Skupštine Županije se redovito savjetuju s vijećima nacionalnih manjina o pitanjima koja se tiču položaja pripadnika/pripadnica nacionalnih manjina. 

Istarska županija potiče djelotvorno sudjelovanje vijeća nacionalnih manjina i predstavnika/predstavnica nacionalnih manjina u predlaganju mjera za unapređenje položaja manjina, donošenja općih akata koji se tiču položaja manjina i dr. 

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz prethodnog stavka, detaljnije će se urediti Poslovnikom Županijske skupštine Istarske županije. 

Članak 33.

Župan/Županica Istarske županije dužan/dužna je u pripremi prijedloga općeg akta od vijeća nacionalnih manjina i predstavnika/predstavnica nacionalnih manjina osnovanih za njeno područje, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.   

Članak 34.

Ako vijeće nacionalne manjine ili predstavnik/predstavnica nacionalne manjine smatra da je opći akt koje je donijelo predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili neka njegova odredba protivna Ustavu ili Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, dužna je o tome odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana objave akta izvijestiti ministarstvo nadležno za opću upravu i Župana/Županicu Istarske županije. 

POGLAVLJE IV.
NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

Članak 35.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 36.a

Na temelju odredbi zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, Župan/ica ili 20% ukupnog broja birača u jedinici. 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela ili Župan/ica, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik predstavničkog tijela dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga.

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Skupština će raspisati referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 36b.

Referendum se može raspisati radi promjena statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom. 

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje provedba referenduma. 

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe čl. 79. do 82. ovog Zakona.

Članak 37.

Građani/građanke imaju pravo predstavničkom tijelu predlagati donošenje određenog akta ili rješenje određenog pitanja iz njegovog djelokruga. 

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, Skupština mora raspraviti ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača Županije, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga. 

Članak 38.

Župan/Županica i njegov/njeni zamjenici/zamjenice izabrani/izabrane zajedno s njime/njom mogu se opozvati putem referenduma. 

Raspisivanje referenduma za opoziv mogu predložiti: 

 • 20% ukupnog broja birača u kojoj se traži opoziv Župana/Županice i njegovog/njezinog zamjenika/zamjenice izabranog/izabrane zajedno s njim/njom 
 • 2/3 članova/članica Skupštine. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv, Skupština će raspisati referendum za opoziv Župana/Županice i njegovih/njenih zamjenika/zamjenica koji su izabrani zajedno s njim/njom u skladu s odredbama zakona ako je utvrđeno da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici. 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik/predsjednica predstavničkog tijela dužan/dužna je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.  

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Skupština Istarske županije raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova/članica Skupštine, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Župana/Županice i njegovih/njenih zamjenika/zamjenica koji/koje su izabrani/izabrane zajedno s njim/njom, predstavničko tijelo donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova/članica predstavničkog tijela.  

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika/zamjenicu Župana/Županice. 

Referendum za opoziv Župana/Županice i njegova/njezine zamjenika/zamjenice ne smije se raspisati prije isteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora niti ranije od održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Župana/icu.“ 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova/ članica predstavničkog tijela ili Župan/Županica, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Članak 39.

Odluka o opozivu Župana/Županice i njegovih/njezinih zamjenika/zamjenica koji su izabrani/izabrane  zajedno s njim/njom donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Zakona i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Članak 40.

Upravna tijela dužna su u službenim prostorijama omogućiti podnošenje predstavki i pritužbi na rad tijela u  pismenom i usmenom obliku. 

Na podnesene predstavke, čelnik/čelnica upravnog  tijela ili Župan/Županica dužni su građanima/građankama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 

POGLAVLJE V.
TIJELA I USTROJSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

GLAVA 1. -  TIJELA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Članak 41.

Tijela Istarske županije su: Skupština Istarske županije i Župan/Županica Istarske županije.

GLAVA 2. - SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

1. Osnovne odredbe

Članak 42.

Skupština Istarske županije je predstavničko tijelo građana/građanki Istarske županije. 

Skupština Istarske županije može u svečanim prigodama koristiti ime Istarski sabor-Dieta Istriana. 

Članak 43.

Skupština: 

 1. donosi Statut Istarske županije i Poslovnik o radu Skupštine,
 2. donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga županije, 
 3. bira i razrješava predsjednika/predsjednicu i potpredsjednike/potpredsjednice Skupštine,
 4. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove/članice tih tijela te bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom, 
 5. donosi Prostorni plan  Istarske županije i druge prostorno-planske dokumente iz nadležnosti,
 6. donosi strateške planove, dokumente, smjernice i dr. akte osim ako posebnim zakonom ili ovim Statutom nisu u nadležnosti drugih tijela,  
 7. donosi Proračun, Odluku o privremenom financiranju i Odluku o izvršenju Proračuna, 
 8. donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
 9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela županije, 
 10. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za županiju, te odlučuje o njihovom preoblikovanju, 
 11. odlučuje o preuzimanju i prijenosu osnivačkih prava, 
 12. daje prethodne suglasnosti na prijedloge statuta, kao i prijedloge izmjena i dopuna statuta ustanova kojih je osnivač, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano, te odlučuje o statusnim pitanjima,
 13. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom županije, te odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina županije i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa Zakonom, statutom  i posebnim propisima, pojedinačne vrijednosti veće od 1.000.000,00 kn, 
 14. donosi odluku o izvanrednoj reviziji poslovanja pravnih osoba u kojima županija ima više od 25% udjela u kapitalu,
 15. odlučuje o kupnji dionica ili poslovnih udjela trgovačkih društava ukoliko se time štiti javni interes, te o prodaji dionica ili poslovnih udjela u slučaju da prestane javni interes, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom,
 16. odlučuje o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu,
 17. donosi odluku o dugoročnom zaduživanju uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira, te uz suglasnost Vlade RH za investicije koje se planiraju  iz proračuna Istarske županije, 
 18. pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu županije, ustanovama, izvanproračunskim korisnicima i drugim pravnim osobama čije se zaduživanje, sukladno zakonu o proračunu uključuje u opseg zaduživanja županije, daje prethodnu suglasnost za dugoročno zaduživanje za investicije, izdavanje vrijednosnog papira, dano jamstvo i javno-privatno partnerstvo, 
 19. donosi odluku o načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, 
 20. daje koncesije u zakonom određenom postupku, kada je to zakonom ili drugim propisom utvrđena nadležnost Skupštine,
 21. razmatra i druga pitanja od interesa za predstavničko tijelo Istarske županije.

Članak 44.

Poslovnikom o radu Skupštine Istarske županije uređuje se pobliže način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednici. 

2. Ustrojstvo

Članak 45.

Skupštinu čini 41 član/članica od kojih su četiri člana/članice pripadnici/pripadnice talijanske nacionalne zajednice.

Zastupljenost ostalih nacionalnih manjina u Skupštini određuje se sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina . 

Prije svakih lokalnih izbora Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave objavit će na svojim internetskim stranicama podatke o broju članova predstavničkih tijela jedinica koji se biraju iz reda pripadnika pojedine nacionalne manjine 

Članak 46.

Skupština ima predsjednika/predsjednicu i dva potpredsjednika/potpredsjednice. 

Predsjednik/Predsjednica ili jedan/jedna od potpredsjednika/potpredsjednica pripadnik/pripadnica je talijanske nacionalne zajednice. 

Prijedlog za izbor predsjednika/predsjednice i potpredsjednika/potpredsjednice daje najmanje deset (10) članova/članica Skupštine u pismenom obliku, a potvrđuju ga svojim potpisom.

Ako predstavničko tijelo ima dva potpredsjednika/potpredsjednice u pravilu se biraju tako da se jedan/jedna potpredsjednik/potpredsjednica bira iz reda predstavničke većine, a drugi/druga iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Članak 47.

Predsjednik/predsjednica i potpredsjednici/potpredsjednice Skupštine biraju se u pravilu tajnim glasovanjem.

Predsjednik/predsjednica i potpredsjednik/potpredsjednica Skupštine izabrani/izabrane su kada je za njih glasovala većina svih članova/članica Skupštine. 

Ako je na dužnost predsjednika/predsjednice ili potpredsjednika/potpredsjednice predložen/predložena samo jedan/jedna kandidat/kandidatkinja imenovani/imenovana se bira pojedinačno, javnim glasovanjem iz redova članova/članica Skupštine.

Kada je predloženo više kandidata za predsjednika/predsjednicu ili potpredsjednika/potpredsjednicu Skupštine, a niti jedan/jedna od kandidata/kandidatkinja ne dobije većinu glasova ukupnog broja članova/članica, glasovanje se ponavlja za dva/dvije kandidata/kandidatkinje koji/koje su dobili/dobile najveći broj glasova u prvom krugu glasovanja. Ako su dva/dvije ili više kandidata/kandidatkinja dobili/dobile isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja prema abecednom redu.

U ponovljenom glasovanju izabran/izabrana je kandidat/kandidatkinja koji je dobio/dobila većinu glasova svih članova/članica Skupštine.

Ako u ponovljenom glasovanju kandidat/kandidatkinja ne dobije većinu glasova svih članova/članica, ponavlja se kandidacijski postupak. 

Skupština može odlučiti da se izbor predsjednika/predsjednice ili potpredsjednika/potpredsjednice Skupštine provodi javnim glasovanjem neovisno o broju kandidata.

Članak 48.

Predsjednik/Predsjednica Skupštine predsjedava sjednicama Skupštine. 

Skupštinu zastupa njezin predsjednik/predsjednica. 

Prava i dužnosti predsjednika/predsjednice i potpredsjednika/potpredsjednice Skupštine utvrđuju se Poslovnikom o radu Skupštine Istarske županije. 

3. Prava i dužnosti članova/članica Skupštine

Članak 49.

Članovi/Članice Skupštine imaju sva prava i dužnosti od dana konstituiranja Skupštine do isteka mandata. 

Članovi/članice Skupštine su vijećnici/vijećnice.

Članak 50.

Funkcija članova/članica Skupštine je počasna. 

Članovi/članice nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi/opozive. 

Mandat članu/članici Skupštine izabranom/izabranoj na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama Zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“

Mandat člana/članice Skupštine izabranog/izabrane na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Skupštine izabranog/izabrane na redovnim izborima, koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Član/članica Skupštine koji/koja za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga/ju zamjenik/zamjenica u skladu s odredbama posebnog zakona. 

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana/članice Skupštine može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata. 

Članovi/članice Skupštine imaju zamjenike/zamjenice koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu/članici Skupštine mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran/izabrana, a zamjenjuju se u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima.

Članak 51.

Članovi/članice Skupštine daju svečanu prisegu na hrvatskom ili talijanskom jeziku koja glasi: 

"Prisežem da ću prava i obveze člana Skupštine Istarske županije obavljati savjesno i odgovorno, radi gospodarskog, kulturnog i socijalnog probitka Istarske županije i da ću se u obavljanju dužnosti člana/članice Skupštine Istarske županije pridržavati Statuta Istarske županije te da ću štititi i promicati regionalne osobitosti Istre." 

«Giuro che svolgerò coscienziosamente e con responsabilità l'incarico derivatomi dai diritti e doveri di membro dell'Assemblea regionale, per lo sviluppo economico, culturale e sociale della Regione Istriana, che mi atterrò allo Statuto della Regione Istriana nell'espletamento dei miei doveri di membro, e che tutelerò e affermerò le peculiarità dell'Istria.» 

Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine čita tekst prisege, a svaki član/članica nakon pojedinačnog prozivanja izgovara "prisežem" odnosno "lo giuro", te nakon toga potpisuje tekst svečane prisege. 

Članak 52.

Član/članica Skupštine ne može biti kazneno gonjen/gonjena niti odgovoran/odgovorna na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama predstavničkog tijela.. 

Članak 53.

Članovi/članice Skupštine imaju prava i dužnosti: 

 • sudjelovati, raspravljati i glasovati na sjednicama Skupštine,
 • podnositi prijedloge propisa, amandmane i postavljati pitanja, 
 • prihvatiti izbor za člana/članicu, sudjelovati u radu i glasovati u radnom tijelu, 
 • tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika/vijećnice od upravnih odjela i službi, te u svezi s time koristiti njihove stručne i tehničke usluge,
 • ne primaju plaću, 
 • imaju pravo na naknadu u skladu s odlukom Skupštine,
 • imaju pravo na opravdani  izostanak s posla za sudjelovanja u radu Skupštine i radnih tijela u skladu sa zakonom.
 • imaju pravo na naknadu putnih i drugih troškova  u skladu s odlukom Skupštine,
 • imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.
 • imaju pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem

Vijećnik/vijećnica je dužan/dužna čuvati tajnost podataka koji su kao tajna određeni pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika/vijećnice.   

4. Predlaganje i donošenje akata Skupštine

Članak 54.

Skupština donosi u samoupravnom djelokrugu propise. 

Akte potpisuje predsjednik/predsjednica Skupštine. 

Akti Skupštine objavljuju se u "Službenim novinama Istarske županije" na hrvatskom i talijanskom jeziku. 

Članak 55.

Pravo predlaganja akata koje donosi Skupština imaju njezini članovi/članice, radna tijela Skupštine, gradska i općinska vijeća, njihovo izvršno tijelo i deset posto birača.

Građani imaju pravo Skupštini predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Skupštine, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga županije od lokalnog značaja  u skladu sa zakonom i ovim statutom.

 O prijedlogu i peticiji iz stavka 3. ovog članka Skupština mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Županiji, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se Poslovnikom Skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom

5. Način rada Skupštine

Članak 56.

Skupština radi na sjednicama ukoliko je nazočna većina svih članova/članica. Skupština u pravilu donosi odluke većinom glasova nazočnih članova/članica, osim u slučajevima kada je propisana druga većina. 

Većinom glasova svih članova/članica Skupštine odlučuje se o:

 • Statutu i Poslovniku
 • proračunu i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
 • izboru predsjednika/predsjednice i potpredsjednika/potpredsjednice Skupštine
 • odluci o raspisivanju referenduma iz članka 36. ovog Statuta ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova/članica Skupštine, Župan/Županica ili 20% od ukupnog broja birača
 • drugim pitanjima kada je to propisano zakonom, Statutom ili Poslovnikom o radu Skupštine“

Članak 57.

Poslovnikom Županijske skupštine detaljnije će se urediti način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava obveza i odgovornosti vijećnika/vijećnica, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika/predsjednice  Županijske skupštine, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način  i postupak donošenja akta u Županijskoj skupštini, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana/građanki na sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad Županijske skupštine. 

Županijska skupština može posebnim kodeksom urediti načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika/predsjednice, potpredsjednika/potpredsjednice i članova/članica Županijske skupštine, te predsjednika/predsjednice i članova radnih tijela Županijske skupštine u obnašanju njihovih dužnosti. 

Članak 58.

Sjednicu Skupštine saziva njezin predsjednik/predsjednica, a u slučaju njegove spriječenosti jedan/jedna od potpredsjednika/potpredsjednica u skladu s Poslovnikom. 

Članak 59.

Predsjednik/predsjednica predstavničkog tijela saziva sjednicu predstavničkog tijela prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 

Predsjednik/predsjednica je dužan/dužna sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova/članica predstavničkog tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 

Ukoliko predsjednik/predsjednica predstavničkog tijela ne sazove sjednicu u roku od 15 dana od primitka zahtjeva, sjednicu će sazvati Župan/Županica u roku od 8 dana, na ponovni zahtjev 1/3 vijećnika/vijećnica.

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova/članica predstavničkog tijela, čelnik/čelnica središnjeg tijela državne uprave nadležan/nadležna za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica predstavničkog tijela sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3., i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Ostala prava i obveze predsjednika/predsjednice utvrđuju se Poslovnikom.  

Članak 60.

Sjednice Skupštine su javne. 

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima  predviđenim zakonom i općim aktom jedinice. 

Na sjednicama predstavničkog tijela sudjeluju Župan/Županica i njegovi/njezini zamjenici/zamjenice.

Na sjednici Skupštine glasuje se javno, ako Skupština ne odluči da se, u skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom o nekom pitanju glasuje tajno. 

Sjednice Skupštine sazivaju se u pravilu elektroničkim putem.

Poslovnikom o radu Skupštine Istarske županije uredit će se praćenje rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanje.“ 

U slučaju nastupa posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, sjednice Skupštine iznimno se mogu održavati elektroničkim putem. 

Poslovnikom Skupštine uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju

6. Radna tijela Skupštine

Članak 61.

Skupština osniva stalna radna tijela: odbore, komisije, te povremena i druga radna tijela kao što su povjerenstva, savjeti, vijeća i dr. 

Stalna  radna tijela Skupštine osnivaju se Poslovnikom o radu Skupštine, a ostala radna tijela posebnom odlukom ili drugim propisom. 

U stalna radna tijela imenuju se vijećnici/vijećnice Skupštine. 

Poslovnikom o radu Skupštine, posebnom odlukom ili drugim propisom uredit će se sastav, broj članova/članica i djelokrug rada pojedinog radnog tijela iz stavka 1. ovog članka. 

Članak 62.

Iznimno se u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva iz područja zdravstvene zaštite na svom području Skupština Istarske županije, ovim Statutom  osniva Savjet za zdravlje. 

Djelokrug rada, broj i sastav Savjeta definirati će se posebnom Odlukom. 

GLAVA 3. - ŽUPAN/ŽUPANICA ISTARSKE ŽUPANIJE

Članak 63.

Župan/Županica Istarske župnije nositelj/nositeljica je županijske izvršne vlasti.

Županija ima dva zamjenika/zamjenice Župana/Županice. Jedan zamjenik/zamjenica bira sa zajedničke liste, zajedno sa Županom/Županicom. Ukoliko je Župan/Županica izabran/a iz redova pripadnika nacionalnih zajednica, zamjenik/zamjenica Župana/Županice bira se iz redova pripadnika hrvatskog naroda.

Drugi zamjenik/zamjenica je predstavnik/ica talijanske nacionalne zajednice i bira se iz reda pripadnika talijanske nacionalne zajednice, sukladno čl. 41a. st. 2. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, izvršno tijelo je i zamjenik/zamjenica Župana/Županice izabran/izabrana zajedno sa Županom/Županicom koji obnaša dužnost Župana/Županice u slučaju propisanom zakonom.

Zamjenik/zamjenica koji/koja obnaša dužnost Župana/Županice  izabran/izabrana je na neposrednim izborima zajedno sa Županom/Županicom, a dužnost Župana/Županice može obnašati nakon isteka dvije godine mandata i ima sva prava i dužnosti  Župana/Županice.

Članak 64.

Župan/Županica i zamjenici/zamjenice Župana/Županice biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. 

Članak 65.

 „Župan/Županica Istarske županije: 

 1. zastupa županiju, 
 2. priprema prijedloge općih akata, podnosi amandmane i daje mišljenja na opće akte koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 3. utvrđuje prijedlog proračuna i podnosi ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom,
 4. utvrđuje odluku o privremenom financiranju i podnosi je Skupštini, ako Skupština nije donijela proračun prije početka proračunske godine, 
 5. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Skupštine, izdaje pojedinačne naredbe za provedbu propisa i drugih akata Skupštine, 
 6. imenuje i razrješava pročelnike/pročelnice upravnih tijela,
 7. usmjerava djelovanje upravnih tijela Županije u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, odnosno poslova državne uprave ako su preneseni na Županiju, 
 8. redovito se savjetuje u ostvarivanju lokalne samouprave s načelnicima/načelnicama i gradonačelnicima/gradonačelnicama općina i gradova na području Županije, 
 9. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina županije i drugom raspolaganju imovinom, kao i njezinim prihodima i rashodima u skladu sa zakonom i  statutom,  
 10. imenuje i razrješava predstavnike/predstavnice županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u skladu sa zakonom i drugim propisom, 
 11. pravnim osobama u vlasništvu ili većinskom suvlasništvu županije, izvanproračunskim korisnicima  i drugim pravnim osobama čije se zaduživanje, sukladno zakonu o proračunu ne uključuje u opseg zaduživanja županije, daje prethodnu suglasnost za dugoročno zaduživanje za investicije, kratkoročne kredite, izdavanje vrijednosnog papira, dano jamstvo i javno-privatno partnerstvo, 
 12. na prijedlog pročelnika/pročelnice za financije daje prethodnu suglasnost proračunskim korisnicima za preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, do visine iznosa obveza koje su predviđene odlukom o izvršenju proračuna ili u projekciji proračuna za naredno razdoblje,
 13. daje prethodnu suglasnost pravnim osobama u vlasništvu ili većinskom suvlasništvu županije, ustanovama i izvanproračunskim korisnicima za nabavu roba i usluga  čiji iznos prelazi iznos utvrđen statutima ustanova ili drugim osnivačkim aktom, odnosno ako taj iznos osnivačkim aktom nije utvrđen, ako je pojedinačna vrijednost nabave veća od 500.000,00 kn, 
 14. daje suglasnost pravnim osobama u vlasništvu ili većinskom suvlasništvu županije i ustanovama na odluku o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom raspolaganju imovinom kao što je prihvat upisa tereta na nekretnini (služnosti, prava građenja, hipoteke, fiducije, upis kulturnog i prirodnog dobra, vodnog dobra  i dr. )  te na odluku o zakupu, najmu,  korištenju i dr. raspolaganju u skladu sa zakonom, statutom  i posebnim propisima ukoliko je vrijednost tog raspolaganja veća od iznosa utvrđenog statutom ustanove ili drugim osnivačkim aktom, odnosno ako ta vrijednost nije propisana, ako je vrijednost raspolaganja veća od 500.000,00 kn, odnosno ako to nije primjenjivo, ako je vrijednost nekretnine ili kompleksa nekretnina na kojoj se  vrši raspolaganje veće od 1.000.000,00 kn, 
 15. donosi plan savjetovanja s javnošću, održava konferencije za novinstvo i na druge pogodne načine informira javnost o javnim politikama Županije, 
 16. donosi odluku o sklapanju sudskih nagodbi, 
 17. donosi odluku o izboru banke, 
 18. upravlja raspoloživim sredstvima na računu proračuna, te donosi odluku o kratkoročnom zaduženju, za reprogram ili za zatvaranje postojećih obveza
 19. donosi odluku o ostvarivanju prava prvokupa,
 20. na prijedlog pročelnika/pročelnice donosi pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela, 
 21. donosi plan prijema u službu
 22. donosi plan nabave,
 23. osniva radna tijela, imenuje i razrješava članove
 24. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

U slučaju iz stavka 1. točke 9. i 19. ovog članka Župan/Županica može odlučiti o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kn Župan/Županica može odlučiti najviše do 1.000.000,00 kn. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano proračunom županije i provedeno u skladu sa zakonom. 

U slučaju iz stavka 1. točke 12. od ove obveze izuzete su u odnosu na obveze preuzete zaduženjem Istarske županije, te obveze preuzete temeljem međunarodnog sporazuma i projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, ili u drugim slučajevima propisanim odlukom o izvršenju proračuna.

Odluka Župana/Županice o davanju suglasnosti iz točke 13. i 14. stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web stranicama Istarske županije u popisu objavljenih akata koji slijedi nakon davanja suglasnosti. 

Odluke o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 10. ovog članka, Župan/Županica je dužan/dužna objaviti u prvom broju „Službenih novina Istarske županije – Bollettino ufficiale della Regione istriana“ koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Članak 66.

Župan/Županica je odgovoran/odgovorna za: 

 • planiranje i izvršavanje proračuna, te Mandatnog programa, 
 • prikupljanje prihoda i rashoda proračuna,
 • preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje  na teret proračunskih sredstava i utvrđivanja prava naplate, te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,
 • zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima,
 • zakonitost, učinkovitost i ekonomičnost rada upravnih odjela, službi te tijela koje svojom odlukom osniva Župan/Županica. 

Župan/Županica može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka, ovlastiti druge osobe posebnom odlukom u skladu s unutarnjim ustrojstvom. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost čime se ne isključuje odgovornost Župana.

„Prijenos ovlasti iz stavka 2. ovog članka, Župan/Županica mora obaviti poštujući načelo razdvajanja dužnosti.“ 

Članak 67.

Župan/Županica je dužan/dužna primiti na razgovor svakog građanina/građanku sa prebivalištem na području Županije u roku od 60 dana od dana postavljanja takvog zahtjeva. 

Župan/Županica može ovlastiti zamjenika/zamjenicu Župana/Županice ili službenika/službenice za prijem građana/građanke. Pročelnik/pročelnica upravnog tijela  za područje svoje nadležnosti dužan je primiti na razgovor svakog građanina/građanku sa prebivalištem na području Istarske županije u roku od 30 dana. 

Članak 68.

Župan/Županica zastupa Županiju. 

Župan/Županica je odgovoran/a za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području. Župan/Županica obavlja poslove utvrđene Statutom Županije u skladu sa Zakonom.

Župan/Županica u obavljanju poslova samoupravnog djelokruga Županije ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis Župan/Županica će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Župan/Županica ima pravo zatražiti od Skupštine da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. 

Ako Skupština ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 4. ovog članka, Župan/Županica je dužan/dužna bez odgode o tome obavijestiti tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Članak 69.

Župan/Županica dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu. 

Članak 70.

Župana/Županicu u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje zamjenik/zamjenica. 

Župan/Županica, u skladu s ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku/zamjenici. Pri obavljanju poslova zamjenik/zamjenica je dužan/dužna pridržavati se uputa Župana/Županice. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku/zamjenici, ne prestaje odgovornost Župana/Županice za njegovo/njezino obavljanje. 

Članak 70.a

Županu/Županici i njegovom/njezinom zamjeniku/ci mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom. 

Pročelnik/pročelnica upravnog tijela nadležan/nadležna za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Župana/Županice radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Župana/Županicu, u slučajevima propisanim Zakonom. 

Članak 70b.

Ako je prestanak mandata Župana/Županice nastupio prije isteka dvije godine mandata raspisat će se prijevremeni izbori za Župana/Županicu i njegovog/njezinog zamjenika/zamjenice. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Župana/Županice obnašat će njegov/njezin zamjenik/zamjenica koji/koja je izabran/izabrana zajedno s njim/njom, a ako je mandat prestao i zamjeniku/zamjenici, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Župana/Županice obnašat će povjerenik/povjerenica Vlade Republike Hrvatske. 

Ako nakon isteka dvije godine mandata prestane mandat Županu/Županici neće se raspisati prijevremeni izbori za Župana/Županicu, a dužnost Župana/Županice do kraja mandata obnašat će njegov/njezin zamjenik/zamjenica koji/koja je izabran/izabrana zajedno s njim/njom.

Ako za vrijeme trajanja mandata Župana/Županice prestane mandat samo njegovom/njezinoj zamjeniku/zamjenici neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika/zamjenicu Župana/Županice. 

Ako prestane mandat zamjeniku/zamjenici koji/koja obnaša dužnost Župana/Županice raspisat će se prijevremeni izbori za Župana/Županicu i njegova/njezina zamjenika/zamjenicu. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Župana obnašat će Povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

Ako je prestanak mandata Župana/Županice i njegovog/njezinog zamjenika/zamjenice nastupio opozivom raspisat će se prijevremeni izbori za Župana/Županicu i njegova/njezinog zamjenika/zamjenicu. Do provedbe prijevremenih izbora, dužnost Župana/Županice obnašat će povjerenik/povjerenica Vlade Republike Hrvatske. 

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako prestane mandat zamjeniku/zamjenici Župana/Županice izborom iz reda pripadnika/pripadnica nacionalnih manjina, raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika/zamjenicu iz reda pripadnika/pripadnica nacionalnih manjina.

O svim promjenama tijekom mandata Župana/Županice i njegovih/njezinih zamjenika/zamjenica, pročelnik/pročelnica upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u Županiji dužan/dužna je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Članak 70.c

Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku/zamjenici Župana izabranom/izabrane iz redova pripadnika talijanske nacionalne zajednice, raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika/zamjenicu iz reda pripadnika talijanske nacionalne zajednice.

O svim promjenama tijekom mandata zamjenika Župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina, pročelnik upravnog tijela nadležan za službeničke odnose u Županiji dužan/a je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 70.d.

Izvršne poslove u Županiji obavlja Župan/Županica. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik/ca koji/a obnaša dužnost Župana/ice u slučajevima propisanim zakonom

Zamjenik/ca koji obnaša dužnost Župana/ice koji je izabran na neposrednim izborima zajedno sa Županom/icom, a dužnost Župana/ice obnaša ako je mandat Župana/ice prestao istekom dvije godine mandata.

Zamjenik/ca koji/a obnaša dužnost Župana/ice je zamjenik Župana/ice koji je izabran na neposrednim izborima zajedno sa Županom/icom, a dužnost Župana/ice obnaša ako je Župan/ica za vrijeme trajanja mandata spriječen u obavljanju dužnosti. 

Zamjenik/ca iz stavka 2., 3. i 4. ovog članka koji obnaša dužnost Župana/ice ima sva prava i dužnosti Župana/ice.

GLAVA 4. - UPRAVA ISTARSKE ŽUPANIJE

Članak 71.

Upravni odjeli, službe i Kabinet župana  (u daljnjem tekstu: upravna tijela) izvršavaju propise i odgovorni su za stanje u oblastima za koje su osnovani. 

Upravna tijela su dužna svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana/građanki i pravnih osoba. 

Župan/Županica može posebno ovlastiti odgovornu osobu za obavljanje poslova iz čl. 66. stavka 1. ovog Statuta, da u njegovo/njezino ime koordinira poslove na pripremi prijedloga općih akata, usmjerava djelovanje upravnih tijela, te izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela i akata Župana/Županice.  

Prenošenjem ovlasti iz prethodnog stavka prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost Župana/Županice.  

Ovlasti iz stavka 4. ovog članka prestaju opozivom od strane Župana/Županice ili prestankom mandata Župana/Županice. 

Članak 72.

Upravna tijela su samostalna u okviru svog djelokruga. 

Upravna tijela su odgovorna Skupštini i Županu/Županici za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. 

Pripadnici/pripadnice nacionalne manjine, koji sukladno odredbi čl. 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02), imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Županijskoj skupštini, ostvaruju pravo i na zastupljenost u upravnim tijelima Županije. 

Župan/Županica će planom prijema u službu, utvrditi popunjenost upravnih tijela Istarske županije i plana zapošljavanja potrebnog broja pripadnika/pripadnica nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina iz prethodnog stavka, te će provoditi politiku upošljavanja sukladno navedenom. 

Kada pripadnici/pripadnice nacionalnih manjina iz stavka 1. ovog članka podnose prijavu na natječaj za prijem u službu, imaju se pravo pozvati na ostvarivanje prava koja im pripadaju sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. 

Sredstva za vršenje djelatnosti upravnih tijela osiguravaju se u županijskom proračunu i iz drugih izvora. 

Članak 73.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici/pročelnice koje na temelju javnog natječaja imenuje Župan/Županica.

Župan/Županica može razriješiti pročelnika/pročelnicu iz stavka 1. ovog članka: 

 1. ako pročelnik/pročelnica sam zatraži razrješenje, 
 2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi dovode do prestanka službe, 
 3. ako pročelnik/pročelnica ne postupa po propisima ili općima aktima Županije, neopravdano ne izvršava odluke tijela ili postupa protivno njima. 
 4. ako pročelnik/pročelnica svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Županiji veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova jedinice područne (regionalne) samouprave. 

Pročelnik/pročelnica koji/koja bude razriješen/razriješena sukladno stavku 2. ovog članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u jedno od upravnih tijela Županije, za koje ispunjava stručne uvjete. 

Na prava i odgovornosti, kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika/pročelnice primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuju službenički odnosi službenika/službenica i namještenika/namještenica u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Članak 74.

Službenici/službenice u Istarskoj županiji poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja, na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja, koje će, na temelju zajedničkog prijedloga nacionalnih saveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, donijeti Vlada Republike Hrvatske. 

Članak 75.

Sjedišta upravnih tijela određuju se propisima Skupštine koji jamče zastupljenost gradova i općina na području Istarske županije. 

Izvan sjedišta upravnih tijela mogu se ustrojiti odsjeci ili izdvojena mjesta rada

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela donosi Župan/Županica. 

Članak 76.

Briše se. 

POGLAVLJE VI. 
IMOVINA I FINANCIRANJE ISTARSKE ŽUPANIJE

1.  Imovina Istarske županije

Članak 77.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koje pripadaju Istarskoj županiji, čine njezinu imovinu. 

Istarska županija mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara.

Članak 78.

Temeljni financijski akt Istarske županije je proračun. 

Župan/Županica, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan/dužna je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Skupštini na donošenje u roku utvrđenim posebnim zakonom

Proračun donosi Skupština u skladu s posebnim zakonom.

2. Financiranje Istarske županije

Članak 78a.

Ako Župan/Županica ne predloži proračun predstavničkom tijelu ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini, te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućava njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti Župana/Županicu i njegove/njezine zamjenike/zamjenice koji/koje su izabrani/izabrane zajedno s njim/njom. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika/povjerenicu i raspisati prijevremene izbore za Župana/Županicu sukladno posebnom zakonu. 

Novoizabrani Župan/Županica dužan/dužna je predložiti Skupštini proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost. 

Skupština mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je Župan/Županica predložio/predložila Skupštini.

Članak 78b.

Ako predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju , nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela županije i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom. 

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31. prosinca Skupština u skladu s posebnim zakonom na prijedlog Župana ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Skupštine.

U slučaju kada je raspuštena samo Skupština, odnosno Župan/Županica nije razriješen/razriješena, do imenovanja povjerenika/povjerenice Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovitih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Župan/Županica. 

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Župan/Županica predlaže povjereniku/povjerenici novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. 

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik/povjerenica donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 

Odluka o financiranju nužnih rashoda i i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovog članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

Članak 78c.

Kada je u jedinici konstituirano novoizabrano predstavničko tijelo nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna jedinice, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih  rashoda i izdataka koje donosi Župan.

Članak 78d.

Županija javno objavljuje informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da informacije budu lako pretražive i dostupne.

Objava informacija iz stavka 1. ovog članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.

Članak 79.

Istarska županija ima prihode kojima samostalno raspolaže. 

Prihod Županije mora biti  razmjeran s poslovima koje obavlja. 

Prihodi Županije osobito su: 

 1. županijski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe, 
 2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava, 
 3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice, 
 4. prihodi od naknada za koncesije,
 5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,
 6. udio u zajedničkom porezu,
 7. sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu, 
 8. drugi prihodi određeni zakonom.“

Članak 80.

Proračun Istarske županije se donosi za kalendarsku godinu i vrijedi za godinu koju je donesen.

Nakon proteka pola godine Skupština donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, a nakon proteka godine za koju je proračun donesen godišnji izvještaj o izvršenju proračuna. 

Upravno tijelo za financije dostavlja Županu/Županici polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 5. rujna tekuće proračunske godine. Župan/Županica podnosi Skupštini na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 15. rujna tekuće proračunske godine. 

Upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Županu/Županici do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Župan/Županica podnosi Skupštini godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak. 80a. 

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke Župana o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Župan. 

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Županije, predstavničko tijelo dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Župan.

Članak 80b.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz čl. 80a ovog Statuta sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.  

Članak 81.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za županijski proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici županijskog proračuna, Župan/Županica može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (privremena obustava izvršavanja) kroz najduže 45 dana. 

Mjerama privremene obustave izvršavanja Župan/Županica može: 

 • zaustaviti preuzimanje obveza i/ili
 • predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili

zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

Članak 82.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Županije nadzire Skupština Istarske županije. 

Članak 83.

Ministarstvo financija, odnosno drugo za to zakonom određeno tijelo, nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Istarske županije. 

POGLAVLJE VII. 
AKTI  ISTARSKE ŽUPANIJE

1. Opći akti

Članak 84.

Skupština Istarske županije na temelju prava i ovlaštenja utvrđena propisima i ovim Statutom donosi: Statut, odluke, Proračun, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke, deklaracije, rezolucije, povelje, zahvalnice te daje autentična tumačenja akata koje donosi. 

Prije nego stupi na snagu, opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu Županije. 

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave. 

Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 

Članak 85.

Župan/Županica u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike i dr. opće akte, te pojedinačne akte kada je za to ovlašten/ovlaštena zakonom ili općim aktom Skupštine. 

Članak 86.

Župan/Županica osigurava izvršavanje općih akata Skupštine  na način i u postupku propisanom Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koji obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga.

Članak 87.

Upravna tijela, osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije, izvršavaju opće akte Skupštine i Župana/Županice Istarske županije.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom. 

Članak 88.

U postupku donošenja pojedinih odluka od interesa za opće dobro, strateških i planskih dokumenata koje donosi Skupština Istarske županije, provodi se  Savjetovanje s javnošću. 

Postupak Savjetovanja provodi se na web stranicama Istarske županije.

Savjetovanje u pravilu traje 30 dana. 

U postupku donošenja pojedinih odluka, osobito u postupku donošenja prostorno planskih dokumenata može se provesti javna rasprava u skladu sa zakonom.  

Članak 89.

Radna tijela Skupštine donose zaključke i preporuke. 

Članak 90.

Župan/Županica osigurava izvršenje općih akata Skupštine iz čl. 84. ovog Statuta na način i u postupku propisanim ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Županije. 

Upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka koje donose gradska i općinska upravna tijela može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, a protiv pojedinačnih akata koje u prvom stupnju donose upravna tijela županije, može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka kojeg donose upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje .

Na donošenje akta iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 

Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima. Odredbe ovog članka odnose se i na akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga jedinice. 

2.  Pojedinačni akti

Članak 91.

Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije u izvršavanju općih akata Skupštine donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari). 

Članak 92.

Briše se.

Članak 93.

Briše se.

Članak 94.

Protiv pojedinačnih akata Skupštine i Župana kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

Članak 95.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi skupština i Župan/Županica obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni ne-upravni akt ništavim u slučaju:

 1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,
 2. ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, Statut ili drugi opći akt jedinice,
 3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu Županije,
 4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt.

U slučaju iz stavka 2. ovog Članka, ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine dana od donošenja pojedinačnog akta.

Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. 

Članak 95a.

Briše se.

Članak 95b

Briše se.

POGLAVLJE VIII. 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 96.

Izmjene i dopune Statuta Istarske županije donose se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje. 

U slučaju kada se izmjenama i dopunama Statuta mijenjaju članci kojima se reguliraju prava talijanske nacionalne zajednice i druge autohtone, etničke ili kulturne osobitosti Istarske županije, izmjene i dopune Statuta donose se dvotrećinskom većinom vijećnika/vijećnica Skupštine Istarske županije. 

Članak 97.

Ovim Statutom stavlja se izvan snage Statut Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 2/01, 12/01, 6/03 - pročišćeni tekst, 10/04, 13/05,4/06, 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06). 

Članak 98.

Statut Istarske županije stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske županije“.