Županijska razvojna strategija

Županijska razvojna strategija
Županijska razvojna strategija je temeljni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake županije te ključni dokument politike regionalnog razvoja, u kojem se, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske određuju strateški ciljevi i prioriteti razvoja županije, uzimajući u obzir prije svega načelo partnerstva te konsenzusa svih relevantnih nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika o razvojnim potrebama županije.
Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća te ostalih tijela relevantnih za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije.
Prvi strateški dokument razvoja Istarske županije izrađen je za razdoblje od 2006. do 2010. godine (Regionalni operativni program Istarske županije - ROP) pri čemu je ulogu koordinatora izrade imala Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o., te je isti usvojen na sjednici  Skupštine Istarske županije održanoj 11. rujna 2006. godine.
Slijedila je izrada Županijske razvojne strategije za razdoblje od 2011. do 2013. godine, koja je usvojena na sjednici Skupštine Istarske županije održanoj 30. svibnja 2011. godine.
Župan Istarske županije je 2014. godine donio Zaključak o pristupanju izradi Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine. Vodeći se načelom partnerskog pristupa imenovao je Županijsko partnersko vijeće (ŽPV) za pripremu i provedbu strategije te ostala tijela relevantna za njezinu izradu.
Od 2015. do 2017. godine  provedeno je u suradnji s radnom grupom, glavnim timom te ŽPV-om niz analiza i sastanaka na kojima se radilo na radnoj verziji novog dokumenta, kao i javno savjetovanje u veljači 2016. godine. Obzirom na kašnjenje u izradi  i donošenju krovnih strateških akata na nacionalnoj razini (Strategije regionalnog razvoja RH) te temeljem naputaka Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o produžavanju valjanosti Županijske razvojne strategije za razdoblje od 2011. do 2013. godine s ciljem boljeg usuglašavanja, na županijskoj Skupštini Istarske županije održanoj 30. siječnja 2017. godine, donesena je Odluka o produljenju trajanja aktualne Županijske razvojne strategije Istarske županije do usvajanja nove.
U skladu s naputcima Ministarstva zaštite okoliša i energetike te sukladno zakonskim obvezama,  Župan Istarske županije donio je 20. travnja 2017. godine Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine. Postupak strateške procjene prema Odluci provodio je Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije u koordinaciji s Istarskom razvojnom agencijom  - IDA d.o.o. i Upravnim odjelom za održivi razvoj Istarske županije.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) i sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine", broj 140/09), Istarska županija objavila je 1. prosinca 2017. godine savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana o Nacrtu prijedloga Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine i  Strateškoj studiji utjecaja na okoliš  Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dalo je 5. veljače 2018. godine pozitivno mišljenje na provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju Istarske županije do 2020. godine.

Aktualno
Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine usvojena je 26. ožujka 2018. godine na 10. sjednici županijske Skupštine Odlukom  KLASA: 302-02/18-01/01; URBROJ: 2163/1-01/4-18-03.
Odluka  je  objavljena 27. ožujka 2018. u "Službenim novinama Istarske županije"  broj 5/2018. i stupila je na snagu 4. travnja 2018.
U tijeku je ažuriranje baze projekata za krajnje definiranje Akcijskog plana, koji će biti predmetom rasprave na sljedećoj sjednici Županijskog partnerskog vijeća.

Informacije o ŽRS-u
Odgovorne osobe: Tamara Kiršić, Bojana Bojanić, Ivana Kalac
Za više informacija o ŽRS-u zainteresirani se mogu javiti na broj telefona: 052/381900 ili putem e-mailova:  tamara.kirsic@ida.hr; bojana.bojanic@ida.hr; ivana.kalac@ida.hr