Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13.,85/15.), Istarska županija objavljuje dana 28. siječnja 2021. godine

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
o prijedlogu
STATUTARNE ODLUKE O VII. IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA ISTARSKE ŽUPANIJE

  1. Otvara se postupak Savjetovanja s javnošću o Nacrtu Statutarne odluke o VII. izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije.
  2. Savjetovanje s javnošću trajat će od 28. siječnja 2021. godine do 27. veljače 2021. godine. Ovaj oglas objavit će se na internetskom službenom portalu Istarske županije www.istra-istria.hr .
  3. Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave, građani, institucije, ustanove, organizacije i udruge, odnosno cjelokupna zainteresirana javnost da u postupku savjetovanja na Prijedlog Statutarne odluke dostave svoje prijedloge, primjedbe ili sugestije.
  4. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, s imenom i prezimenom podnositelja i u roku dostavljeni na e-mail: savjetovanje@istra-istria.hr .
  5. Stručna služba Skupštine će u skladu s dostavljenim primjedbama i sugestijama sa savjetovanja napraviti analizu, pripremiti i dostaviti Izvještaj o provedenoj raspravi, objaviti ga do 05. ožujka 2021. godine na web portalu Istarske županije, te dostaviti prijedlog akta Skupštini Istarske županije na usvajanje.
  6. Za provedbu ovog Savjetovanja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Istarske županije za 2021. godinu.

Privici:

Obrazac za sudjelovanje
Nacrt Statutarne Odluke

Orazloženje:

Potrebe za donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije proizlaze iz odredbe čl 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 144/20). 

Predmetnim izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pobliže se definira način i mogućnost provedbe referenduma, a kao osnovni cilj nameće se smanjivanje broja dužnosnika i članova predstavničkog tijela koji se određuju ovisno o broju stanovnika koji broji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Stoga, se ovim izmjenama Statuta određuje da Istarska županija ima uz Župana jednog zamjenika koji se bira zajedno sa Županom, te još jednog zamjenika Župana koji se bira iz redova pripadnika talijanske nacionalne zajednice. Umjesto 45 vijećnika u predstavničkom tijelu, po sadašnjim izmjenama Skupština ima 41 vijećnika.  Ove odredbe stupaju na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinca područne (regionalne) samouprave te župana.

Statutom Istarske županije predlaže se i definiranje nagrada koje Skupština dodjeljuje, jer se prema Zakonu o porezu na dohodak, kategorija  Državne nagrade i nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu JLPRS) kao priznanja istaknutim pojedincima za značajna ostvarenja postignuta na područjima kulture, sporta, umjetnosti, odgoja i obrazovanja, znanosti i dr, ne podliježu poreznim obvezama.

Slijedom navedenog, osnovni cilj donošenja ovih promjena je usklađivanje Statuta Istarske županije sa zakonom.