Akti župana

Akti župana - studeni 2019.

Akti župana - studeni 2019.

Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2019. godini za domove za starije osobeOdluka o odabiru najpovoljnije ponude u …

Akti župana - listopad 2019.

Akti župana - listopad 2019.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji oštećenja - Molo CarboneRješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Mate Blažine LabinOdluka o …

Akti župana - rujan 2019.

Akti župana - rujan 2019.

Zaključak o prihvaćanju Ugovora o dodjeli kapitalne pomoći Trgovačkom društvu AZRRI d.o.o. Pazin za kreditne obveze za 2019. godinuOdluka o odbijanju davanja prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora  Osnovne škole Jure Filipovića BarbanZaključak …

Akti župana - kolovoz 2019.

Akti župana - kolovoz 2019.

Zaključak o imenovanju projektnog tima za provedbu projekta BLUTOURSYSTEM u okviru Programa Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020.,Rješenje o imenovanju predstavnika za sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2015Odluka o odabiru …

Akti župana - srpanj 2019.

Akti župana - srpanj 2019.

Odluka o ispravku Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za nabavu radova na izgradnji Medicinske škole PulaOdluka o ispravku Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za nabavu …

Akti župana - lipanj 2019.

Akti župana - lipanj 2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu tabli na novim penjalištima u sklopu projekta LIKE, financiranog iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu objave …

Akti župana - svibanj 2019.

Akti župana - svibanj 2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu građevinskih radova na uklanjanju arhitektonskih barijera na plaži u sklopu bolnice "prim. dr. Martin Horvat" RovinjZaključak o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za …

Akti župana - travanj 2019.

Akti župana - travanj 2019.

Zaključak o davanju suglasnosti na II Rebalans Financijskog plana i Godišnjeg programa rada i razvoja luka za 2018. godinu Lučke uprave PorečOdluka o odabiru ponude za nabavu kuhinjske opreme za Osnovnu školu Ivana …

Akti župana - ožujak 2019.

Akti župana - ožujak 2019.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Ekonomske škole PulaOdluka o raspodjeli sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije za 2019. godinuOdluka o utvrđivanju uobičajenih …

Akti župana - veljača 2019.

Akti župana - veljača 2019.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata prijavljenih na Natječaj za dodjelu sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije u Istarskoj županiji za 2019. godinuOdluka o izmjeni Odluke o osnivanju …

Prikazani rezultati 21-30 od ukupno 223