Akti župana

Akti župana - siječanj 2019.

Akti župana - siječanj 2019.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbiOdluka o davanju prethodne suglasnosti na etažiranje nekretnine (OŠ Joakima Rakovca …

Akti župana - prosinac 2018.

Akti župana - prosinac 2018.

Odluka o osnivanju prava služnosti radi polaganja i održavanja objekta: "SN kabel za TS 10(20)/0,4 kV "Jadreški Bakranjuša i TS 10(20)/0,4 kV "Jadreški Bakranjuša" na teret kč. 3020/8, kč. 3020/9 i kč. 3020/11 …

Akti župana - studeni 2018.

Akti župana - studeni 2018.

Zaključak o utvrđivanju III. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2018. godini za domove za starije osobe,Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu …

Akti župana - listopad 2018.

Akti župana - listopad 2018.

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove "Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi …

Akti župana - rujan 2018.

Akti župana - rujan 2018.

Odluka o izmjeni Odluke o davanju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu KAŠTIJUN d.o.o. PulaZaključak o nekorištenju prava prvokupa ½ dijela nekretnine označene kao k.č. br. 758 povr. 97 m2, upisane u zk.ul. 1046, k.o. …

Akti župana - kolovoz 2018.

Akti župana - kolovoz 2018.

Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava - GRUPA 1 BUZETOdluka o sklapanju ugovora …

Akti župana - srpanj 2018.

Akti župana - srpanj 2018.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje od 2012. do 2017. godine i Nacionalnog akcijskog plana za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje od 2015. do 2017. …

Akti župana - lipanj 2018.

Akti župana - lipanj 2018.

Odluka o osnivanju i imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu projekta "Energetska obnova zgrade Osnovne škole Ivana Batelića - Raša na adresi Ivana Batelića 1, Raša", ref.br. KK.04.2.1.03.0179Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka …

Akti župana - svibanj 2018.

Akti župana - svibanj 2018.

Prijedlog izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Brijuni Rivijera d.o.o.Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj …

Akti župana - travanj 2018.

Akti župana - travanj 2018.

Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama  Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) Lučke uprave Umag-Novigrad,Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade kravata s logom Istarske županije,Odluka …

Prikazani rezultati 31-40 od ukupno 223