Dvostruki klik za uređivanje
Tap za uređivanje

34. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/21-01/01
URBROJ: 2163/1-01/3-21-01

Pazin, 15. veljače 2021.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst i 10/20) i čl. 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13 i 10/20)

SAZIVAM
34. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 01. ožujka 2021. godine, s početkom u 10,00 sati, 
u HOTELU HISTRIA u PULI, Verudella 17

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 33. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Informacija o poslovanju Opće bolnice Pula i aktivnostima projekta izgradnje nove bolnice

 4. a. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj
  b. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni skraćenog naziva i proširenju djelatnosti Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
  c. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj- Rovigno
 5. Prijedlog Statutarne odluke o VII. Izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije
 6. Prijedlog Poslovničke odluke o III. Izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Istarske županije
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Skupštine Istarske županije
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2021. do 2024. godine
 9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini
 10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2021. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 11. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2021. godini
 12. Prijedlog Odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe za 2021. godinu
 13. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Labina, Općine Kršan, Općine Raša, Općine Sveta Nedelja i Općine Pićan
 14. Prijedlog Odluke o osnivanju prava plodouživanja na nekretnini k.č. br. 24/ZGR. u k.o. Vodice
 15. Prijedlog Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura za 2021. godinu
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Medicinske škole Pula
 17. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o davanju kapitalne pomoći za otplatu kredita za dogradnju i rekonstrukciju Doma za starije osobe Buzet
 19. Prijedlog Izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2020. godinu
 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Tatjani Galić za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost dentalne medicine
 21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Danieli Harić Ruba za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnosti dentalne medicine
 22. Prijedlog Rješenja o desetim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju  mrtvozornika na području Istarske županije
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Etnografskog muzeja Istre-Museo etnografico dell'Istria

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr  .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.