25.04.18. u 14:14

Objava rezultata Javnog poziva za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu

Temeljem članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („NN“ br. 26/15.) i članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17., 19/17.),  Istarska županija objavljuje rezultate nakon provedenog postupka Javnog poziva za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre  iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu.
Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09.,4/13.,16/16.,2/17.,2/18.) i članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17., 19/17.),  Župan Istarske županije je dana 27. veljače 2018. godine donio Odluku kojom je:

  • Klubu studenata Istre „Mate Balota“, 10 000 Zagreb, Ilica 13, odobren iznos od 42.000,00 kn iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu
  • Klubu studenata „Istarski klub“ Rijeka, 51 000 Rijeka, Blaža Polića 2/II, odobren iznos od 40.000,00 kn iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu. 

Sredstva su Klubovima odobrena u svrhu sufinanciranja prihvatljivih materijalnih troškova rada navedenih u Obrascu Programa i Obrascu proračuna programa koje su Klubovi dostavili na Javni poziv.
Između Klubova i Istarske županije sklopit će se ugovori o financiranju materijalnih troškova rada Klubova.