17.01.08. u 09:55

Zaključak Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Skupštine Istarske županije

Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Skupštine Istarske županije, dana 15. siječnja 2008. godine, održao sjednicu na kojoj se razmatrala Studija utjecaja na okoliš za izgradnju Županijskog centra za gospodarenjem otpadom - Kaštijun.

Temeljem članka 23. i 31. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije, br. 2/07 - pročišćeni tekst), Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Županijske skupštine Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 15. siječnja 2008. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Skupštine Istarske županije temeljem uvida u elemente studije i obrazloženja projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom - Kaštijun od nadležnih tijela Istarske županije, daje sljedeće mišljenje i prijedloge:

1) Odbor prihvaća informaciju o utjecaju na okoliš Županijskog centra gospodarenja otpadom Kaštijun i mišljenja je da će realizacija ovog projekta dignuti standard cjelokupne Istarske županije, nivo zaštite zdravlja stanovništva i unaprijediti će komunalne usluge, zaštitu okoliša, a posebno voda i zraka od procjednih voda i deponijskih plinova.

2) Odbor je mišljenja da predložena rješenja nude odgovore na relevantna pitanja zaštite i monitoringa koja se odnose na realizaciju planiranog zahvata ŽCGO Kaštijun.

3) Odbor smatra da je nužna provedba svih mjera zaštite okoliša koje su studijom predviđene radi zaštite ljudi i imovine u toku izgradnje, eksploatacije i prestanka korištenja ŽCGO Kaštijun.

4) Odbor predlaže da se program praćenja stanja (monitoring) okoliša kontinuirano prati, intenzivira i realizira i u kraćim vremenskim rokovima od predviđenog u Studiji.

5) Odbor predlaže da se postojeći negativni socijalni utjecaj, odnosno odbojnost i negativan stav lokalnog stanovništva i javnosti pravilno vrednuje i planskim djelovanjem nastoji ublažiti i svesti na prihvatljiv minimum.

6) U cilju smanjenja negativnih utjecaja iz točke 5., Odbor predlaže da se intenziviraju edukacije i upoznavanje lokalnog stanovništva i javnosti s rezultatima Studije u cilju pravovremenog, istinitog i cjelovitog informiranja o mogućem stupnju ugroženosti i mjerama zaštite ljudi i imovine na području ŽCGO Kaštijun.

7) Ocjenu vrijednosti i vjerodostojnosti Studije mora dati ovlašteno nadležno tijelo, odnosno Komisija za procjenu utjecaja na okoliš.

8) Nakon provedene javne rasprave, a prije zasjedanja Skupštine Istarske županije po ovoj temi, Odbor će ponovno održati sjednicu i upoznati se sa stavovima proizišlim iz javne rasprave, te zauzeti stav koji će predložit Skupštini na usvajanje.

Klasa: 021-04/08-01/04
Urbroj: 2163/1-01/4-08-3
Pazin, 15. siječnja 2008.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO

 

Predsjednik
Lino Dobrila,v.r