21.02.14. u 11:58

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije ljevaonice aluminija Roč, Buzet

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni zahvata na okoliša (Narodne novine br. 64/08 i 67/09) te odredbi članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, objavilo je dana 6. veljače 2014. godine Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije ljevaonice aluminija Roč, Buzet, Klasa: UP/I-351-03/13-08/130; Urbroj: 517-06-2-2-2-14-2, od 4. veljače 2014. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

Sudionici u postupku su:

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za atmosferu, more i tlo, Zagreb
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za održivi razvoj, Zagreb
  • Hrvatske vode
  • Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša
  • Grad Buzet
  • Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija se objavljuje na služenim internetskim stranicama nadležnog Ministarstva (www.mzoip.hr), Istarske županije (www.istra-istria.hr) i Grada Buzeta (www.buzet.hr) te na oglasnoj ploči sjedišta Istarske županije u Puli i u Gradu Buzetu.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnost na informaciju o zahtjevu, odnosno mišljenja o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, dostavljaju se u pisanom obliku na adresu : Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije (odnosno do 8. ožujka 2014. godine)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

Informacija