12.03.20. u 11:42

Pozivaju se osobe nepoznatog prebivališta i boravišta: Drago Lukić, Haljinići 75, BiH, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj zahtjeva - predlagatelj  korisniku izvlaštenja Pragrande d.o.o. Pula, Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula zastupan putem odvjetnika Dean Ilijevski na adresi Odvjetničko društvo Ilijevski i Cibralić j.t.d. Pula, A.K. Miošića 4/3 u  u upravnom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina radi građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda čija trasa ide i preko  nekretnina oznaka k.č. 210/6 i dr k.o. Štinjan  na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), donosi

Z A K LJ U Č A K

Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)