19.05.20. u 13:00

Produljenje Javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Luka Karigador-Brtonigla“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I 351-03/18-08/12; URBROJ: 517-03-1-2-20-50 od 15. svibnja 2020. godine, produljena Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „LUKA KARIGADOR-BRTONIGLA“ do 25. svibnja 2020. godine.
Javna rasprava traje od 17. veljače 2020. godine do 25. svibnja 2020. godine.
Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s nadležnim Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Brtonigla - Verteneglio.

Za vrijeme trajanja produžene javne rasprave javnosti će na internet stranicama Općine Brtonigla – Verteneglio, kao i Istarske županije i dalje biti omogućen uvid u jednu cjelovitu i jedan ne-tehnički sažetak Studije, a tiskani primjerci cjelovite Studije i ne-tehničkog sažetka biti će izloženi na odgovarajućim mjestima u službenim prostorijama Općine Brtonigla – Verteneglio i Istarske županije, odnosno:

  • U prostorijama vijećnice Općine Brtonigla - Verteneglio,  Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla, svakog radnog dana od 07,00  do 15,00 sati;
  • U ulaznom holu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost  dostupni su javnosti na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.gov.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, te Općine Brtonigla – www.brtonigla-verteneglio.hr.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 25. svibnjem 2020. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.