Propisi

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), 
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11),
  • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09),
  • Odluka o osnivanju Službeničkog suda Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 13/08, 8/10),
  • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 13/08, 8/10 i 12/11)