Savjet za nacionalne manjine

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju odredbi Ustavnog zakonu o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02),  te čl.54. Statuta  Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), Županijska skupština Istarske županije je na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2008. godine, donijela

ODLUKU

O osnivanju Savjeta za nacionalne manjine Istarske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet  za nacionalne manjine Istarske županije kao radno tijelo Skupštine Istarske županije.

Članak 2.

Savjet za nacionalne manjine Istarske županije će osobito:

  • Predlagati tijelima Istarske županije mjere za unapređenje položaja nacionalnih manjina u Istarskoj županiji
  • Predlagati tijelima Istarske županije da rasprave pojedina pitanja od značaja za nacionalne manjine, a osobito vezana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima se uređuju manjinska prava i slobode,
  • Surađivati sa Savjetom za nacionalne manjine Republike Hrvatske i drugim tijelima na nacionalnoj razini, kao i sa koordinacijama vijeća nacionalnih manjina u  Republici Hrvatskoj,
  • Surađivati u pitanjima od interesa za nacionale manjine u nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina,
  • Surađivati s matičnim državama nacionalnih manjina, s nevladinim udrugama civilnog društva
  • Predlagati gospodarske i socijalne mjere, te tražiti od tijela javnih vlasti da raspravljaju o pitanjima koja su od interesa za pripadnike nacionalnih manjina,
  • Brinuti o osiguranju sredstava za rad vijeća, predstavnika i udruga, te za financiranje specifičnih potreba nacionalnih manjina,
  • Analizirati rad tijela Istarske županije, te ustanova i društava vezano za ostvarivanje manjinskih prava, te analizirati učinke provođenja mjera, a
  • Može organizirati godišnju manifestaciju predstavljanja kulturnog stvaralaštva manjinskih zajednica.

Članak 3.

Predsjednika i članove Savjeta za nacionalne manjine Istarske županije imenuje Skupština Istarske županije na mandat od 4 godine i to:
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine je zamjenik župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina, a članovi Savjeta su predstavnici i predsjednici županijskih vijeća koje zamjenjuju njihovi zamjenici.

Članak 4.

Izuzetno od odredbe prethodnog članka, članovima Savjeta nacionalnih manjina imenovanih po donošenju ove Odluke, mandat ističe danom konstituiranja prvog vijeća nacionalne manjine novog saziva.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta za nacionalne manjine Istarske županije obavlja upravni odjel koji je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije zadužen za pitanja nacionalnih manjina.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Službenim novinama Istarske županije“.