Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja Eco Domus u 2018. godini

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za turizam – Assessorato al turismo

objavljuje
J A V N I   P O Z I V 
za dodjelu potpora temeljem

Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja
ECO DOMUS u 2018. godini

1. Predmet Javnog poziva je dodjela potpora za razvoj programa ECO DOMUS na području Istarske županije,

2. Za dodjelu potpora mogu se prijaviti privatni iznajmljivači (trgovačka društva, obrti, fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva) iz Istarske županije kategorizirani kao kuće za odmor ili kao apartmani, koji se prijave u program Eco Domus i/ili koji već imaju certifikat Eco Domus,

3. Cjeloviti tekst programa, obrazac zahtjeva i ostala dokumentacija sastavni su dio ovog javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Upravnog odjela za turizam Istarske županije http://www.istra-istria.hr/index.php?id=5036,

4. Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Puni naziv i adresa prijavitelja

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam
Program poticanja diversifikacije privatnog smještaja
ECO DOMUS u 2018. godini
Prijava na javni poziv -ne otvaraj
Partizanska 5a
52440 Poreč-Parenzo

5. Prijave na ovaj javni poziv zaprimaju se do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2018.,

6. Dodatne informacije vezano uz predmetni poziv mogu se dobiti slanjem upita na e-mail adresu Upravnog odjela za turizam: turizam@istra-istria.hr.

Pročelnica
Nada Prodan Mraković

Klasa: 334-01/18-01/03
Urbroj: 2163/1-10/1-18-27
Poreč, 3. srpnja 2018.