18. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/18-01/71
URBROJ: 2163/1-01/4-18-01
Pazin, 05. prosinca 2018.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
18. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 17. prosinca 2018. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u devet mjeseci 2018. godine
 4.  
  a. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  b. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2019. godinu
 5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za  2019. godinu
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2019. godinu
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2019. godinu
 8. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2019. godinu
 9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2019. godinu
 10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2019 godinu
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije
 12. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma
 13. Prijedlog Zaključka o donošenju Glavnog plana razvoja prometnog sustava Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
 14. Prijedlog II. dopuna Srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od 2017. do  2019. godine
 15. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2019. godinu
 16. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Istarsku županiju
 17. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Istarske županije
 18. Prijedlog Odluke o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luka Bunarina na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.