Objavljeno: 13.03.2019. do 27.03.2019.

Poziv na uvid u spis: Rješenje o utvrđivanju građevne čestice za stambenu i pomoćnu građevinu - štalu, na k.č. koja nastaje od cijele k.č. br. 450 i dijela 451/1, k.o. Svi Sveti (Buzet, Maruškići)

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000422
URBROJ: 2163-1-18-02/3-19-0005
Buzet, 11.03.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (124 kB)