Temeljem čl.11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13.,85/15.), Istarska županija otvara i objavljuje dana 17. srpnja 2019. godine

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

O NACRTU ODLUKE
o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnim školama
 čiji je osnivač Istarska županija

  1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija.
  2. Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave, građani, institucije, ustanove, organizacije i udruge, odnosno cjelokupna zainteresirana javnost da u postupku savjetovanja na Nacrt Odluke dostave svoje prijedloge i mišljenja.
  3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 17. srpnja do 16. kolovoza 2019. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.
  4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima, te dostavljen najkasnije 16. kolovoza 2019. godine na e-mail: savjetovanje@istra-istria.hr 
  5. Ova objava bit će istaknuta na internetskom službenom portalu Istarske županije www.istra-istria.hr
  6. Po završetku savjetovanja bit će razmotreni svi pristigli prijedlozi i primjedbe, te će se sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima, koje će biti objavljeno na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr najkasnije dana 22. kolovoza 2019. godine.
  7. Tekst Nacrta Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija možete preuzeti ovdje.

Privitak:

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem Odluke

Člankom 34.a  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/29., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/15., 7/17., 68/18.), propisano je da se za učenike osnovne škole može organizirati produženi boravak, a organizira ga osnivač. U st.3. istog članka propisano je da organizaciju i provedbu produženog boravka propisuje ministar pravilnikom.

Temeljem ovlaštenja iz prethodnog članka Zakona ministrica znanosti i obrazovanja donijela je Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 62/2019.), koji je stupio na snagu 4. srpnja 2019. godine. Člankom 4. Pravilnika utvrđeno je da je škola u kojoj će se provoditi produženi boravak obvezna osnivaču dostaviti zahtjev za njegovo provođenje, a osnivač škole utvrđuje potrebu provođenja produženog boravka, ispunjenost prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta, te dogovara mogućnosti financiranja ili sufinanciranja produženog boravka.

Također je propisano da temeljem zahtjeva škola osnivač donosi odluku o kriterijima za uključivanje u produženi boravak, cijeni, broju odgojno-obrazovnih skupina.

Prijelazne i završne odredbe Pravilnika propisuju da škole koje na dan stupanja na snagu Pravilnika provode program produženog boravka nisu dužne tražiti odobrenje Ministarstva, dok sve ostale moraju to učiniti, te uz zahtjev prema Ministarstvu prilažu i suglasnost osnivača.

Predložena Odluka ima utjecaja na interes građana, roditelja djece učenika i ustanova, kao i na jedinice lokalne samouprave (dalje:JLS) na području Istarske županije, pa se stoga provodi postupak savjetovanja s javnošću. Utjecaj na interes građana i pravnih osoba odnosno ustanova očituje se tako što se s jedne strane građanima, kao zainteresiranim osobama, a s druge strane JLS i  ustanovama, omogućuje sudjelovati u savjetovanju. Odlukom se utvrđuje mogućnost sudjelovanja roditelja u plaćanju cijene produženog boravka, kao i su/financiranje cijene produženog boravka od strane JLS, koja u većini slučajeva obuhvaća troškove učitelja, o čemu odlučuje svaka jedinica lokalne samouprave. Članak 9. Pravilnika propisuje da se produženi boravak u školi financira i/ili sufinancira sredstvima jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te iz drugih izvora te uplatama roditelja učenika uključenih u produženi boravak.

Nacrt Odluke izrađen je nakon dostave zahtjeva osnovnih škola čiji je osnivač IŽ za provođenje produženog boravka, kao i priloženih akata JLS koje preuzimaju obvezu njegova financiranja, te podataka škola o sudjelovanju roditelja u sufinanciranju troškova.

Za provedbu ovog Savjetovanja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Istarske županije za 2019. godinu.