Objavljeno: 13.08.2019. do 20.08.2019.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za jednostambenu i pomoćne građevine - bazen i ljetnu kuhinju, na k.č. br. 3723/13 (nastaje od dijela k.č. br. 3723/5), k.o. Tinjan (Banki)

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000335
URBROJ: 2163/1-18-04/2-19-0006
Pazin, 09.08.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (589 kB)