Objavljeno: 09.11.2019. do 28.11.2019.

Poziv na uvid u spis: Rješenje o utvrđivanju građevne čestice stambene i pomoćne namjene, koja se formira od dijela k.č. br. 2034/4, k.o. Buzet (Buzet, Mažinjica 78)

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000353
URBROJ: 2163-1-18-02/3-19-0004
Buzet, 07.11.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (192 kB)