Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Na temelju članaka 1. i 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi „(Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17 i 19/17) i članka 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 10/09, 04/13, 16/16, 01/17, 02/17, 02/18, 30/18 - pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

Preuzmite Odluku u pdf formatu: