Informacija o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti okolišne dozvole iz rješenja o okolišnoj dozvoli sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje za intenzivni uzgoj peradi Agrokoka – Pula d.o.o., Valmade

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Informaciju o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole, povezano sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja, za postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Agrokoka – Pula d.o.o., Valmade, sa sadržajem razmatranja (KLASA: UP/I 351-02/20-45/29, URBROJ: 517-03-1-3-1-21-7 od 17. veljače 2021. godine.).

Operater AGROKOKA - PULA d.o.o.  je ishodio Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-03/12-02/209, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-20) od 29. listopada 2013. godine. Rješenje je objavljeno na internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja . Razmatranje usklađenosti uvjeta iz rješenja o okolišnoj dozvoli s najboljim raspoloživim tehnikama iz Zaključka o NRT-u za intenzivan uzgoj peradi ili svinja provodi se po službenoj dužnosti. Usporedbom s najboljim raspoloživim tehnikama je utvrđeno da je djelatnosti Farme kokoši nesilica u bitnome usklađena sa zahtjevima najboljih raspoloživih tehnika te su utvrđene tehnike koje je u svrhu usklađivanja potrebno provesti do početka 2021. godine. Sažetak razmatranja uvjeta okolišne dozvole te izmjene i dopune uvjeta objavljuju se uz ovu informaciju.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Grada Pule.

Očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku obavljati će se sukladno načinu kojim se javnost obavještava pozivom na uvid u nacrt rješenja. Očitovanja se mogu dostaviti pisanim putem na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (pozivom na KLASU: UP/I 351-02/20-45/29) ili elektroničikm putem na pisarnica@mingor.hr , te će u skladu s rokovima tijekom postupka, biti uzeta u obzir.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva . 

Informacija

Sažetak