Partneri

Vodeći partner: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije osnovan je kao javna ustanova 01. travnja 2008. temeljem Zakona o prostornom uređenja i gradnji, dok je ranije bio sastavni dio Istarske županije.

Djelatnosti Zavoda jesu:

 • izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
 • izrada izviješća o stanju u prostoru županije,
 • vođenje informcijskog sustava prostornog uređenja,
 • priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
 • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
 • izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.

Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i općine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu odnosno županiju, te obavljati stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako je izrada tih planova povjerena od nadležnog Ministarstva ili Župana.

www.zpuiz.hr

Partner 2: Gradska općina Kopar

Redovne djelatnosti Gradske općine Kopar zapisane su u Statutu (Službena objava br. 40/00), izmjenama i dopunama (Službene objave br. 30/01, 29/03 i Sl. l. RS . 90/05, 67/06) i neslužbenom pročišćenom tekstu (SO 40/00, 30/01, 29/03 i Sl. l. RS 90/05, 67/06). Statut je prihvaćen na temelju Zakona o lokalnoj samoupravi.

Općina samostalno obavlja lokalne poslove javnog značaja (osnovni zadaci) određene zakonom i ovim statutom te kao svoje obavlja još i zakonom određene zadatke iz državne nadležnosti koji se odnose na razvoj gradova, a pogotovo: upravlja općinskom imovinom; omogućuje i stvara uvjete za gospodarski razvoj primorske općine i sukladno zakonu obavlja zadatke s područja ugostiteljstva, turizma i poljoprivrede; upravlja obalnom infrastrukturom lokalnog značaja te sukladno propisima upravlja morskim akvatorijem, odnosno organizira, uređuje i usmjeruje gospodarske i druge djelatnosti na moru i uz njega; planira prostorni razvoj, sukladno zakonu obavlja i izvodi zadatke na području zahvata u prostoru i gradnje objekata te osigurava javnu službu gospodarenja građevinskim zemljištem; izvodi zadatke na području geodetske službe; ostvaruje uvjete za gradnju stanova i skrbi za povećavanje fonda socijalnih stanova za najam; sukladno zakonu uređuje promet u općini te izvodi zadatke općinskog redarstva: uređuje javni gradski i prigradski promet; skrbi za prikupljanje i odlaganje otpada; uređuje i održava vodovodne i energetske komunalne objekte; gradi, održava i uređuje lokalne javne ceste, javne putove, rekreacijske i druge javne površine; u okviru svojih nadležnosti uređuje druge obavezne lokalne trgovačke javne službe, određuje i uređuje druge neobavezne lokalne trgovačke javne službe te uređuje, upravlja i skrbi o drugim lokalnim javnim službama; skrbi za zaštitu zraka, tla, izvora vode, životinjskih i biljnih vrsta, za zaštitu od buke i od elektromagnetskog zračenja te obavlja druge djelatnosti zaštite okoliša; skrbi za protupožarnu zaštitu, razvoj vatrogastva i organizira spašavanje i pomoć; potiče odgojno obrazovne, kulturne, informacijske, dokumentacijske, društvene, turističke, nakladničke i ostale djelatnosti na svojem području; potiče očuvanje, oblikovanje i razvoj kulturnog i krajobraznog identiteta Slovenske Istre; potiče razvoj sporta i rekreacije; potiče kulturno umjetničku kreativnost, omogućuje dostupnost kulturnih programa, osigurava opću obrazovno knjižničnu djelatnost te sukladno zakonu skrbi za kulturno nasljeđe na svojem području i zaštitu obilježja NOB te ostale djelatnosti koje su navedene u Statutu.

Općina sukladno Ustavu, zakonima i ovom statutu osigurava građanima - pripadnicima autohtone talijanske narodne zajednice takav položaj koji im omogućuje očuvanje i ostvarivanje svojeg narodnog identiteta.

www.koper.si

Partner 3: Grad Pula

Grad Pula je jedinica lokalne samouprave, temeljem Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj) samoupravi a Statutom je podrobnije uređen samoupravni djelokrug Grada Pula - Pola (u daljnjem tekstu: Grad Pula).

Upravna tijela Grada Pule, u okviru prava i dužnosti Grada Pule, izvršavaju zakonske i druge propise, odluke i druge opće akte Gradskog vijeća i gradonačelnika, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke i druge opće akte te obavljaju i druge poslove. Upravna tijela Grada Pule samostalna su u okviru svoga upravnog djelokruga te za svoj zakonit i pravovremen rad odgovaraju gradonačelniku, Gradskom vijeću.

Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja:

 • poslove iz područja prostornog uređenja i prostornog planiranja, radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, te za uređenje građevinskog zemljišta,
 • poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenja i uređenja građevinskog zemljišta u dijelu vezanom za prostorno planiranje i projektiranje,
  geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
 • poslove uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja kao kružnog procesa međusobno povezanih aktivnosti prostornog uređenja čija će stalnost i neprekidnost pridonijeti očuvanju prostornih vrijednosti, ostvarenju i usuglašavanju interesa i utvrđivanju prioriteta djelovanja,
 • s ciljem očuvanja i revitalizacije građevina i ambijenata graditeljskog naslijeđa sve poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacijom te pripremom podataka i dokumentacije,
 • poslove vezane uz zaštitu okoliša, a naročito poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade stručnih podloga za pripremu planova intervencija u okoliš i programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, te provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, a u cilju očuvanja i unapređenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika.

www.pula.hr

Partner 4: Regionalni razvojni centar Kopar

Regionalni razvojni centar Kopar regionalna je institucija za poticanje poduzetničkog i gospodarskog razvoja regije. Djeluje kao koordinator interesa regije na lokalnoj i državnoj razini na područjima regionalnog razvoja, gospodarstva, ljudskog resursa i zaštite okoliša.RRC Kopar je 2001. godine stekao status vodeće organizacije Regionalne razvojne agencije Južna Primorska za općine Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Kopar (od l. 2014 i Ankaran), Piran i Sežana. Djeluje s četiri lokalne organizacije.

RRC Kopar uključuje se u prekogranične i transnacionalne projekte, gdje zastupa interese južnoprimorske regije. U tu svrhu uspostavlja kontakte sa susjednim talijanskim i hrvatskim institucijama te ostalim europskim partnerima.

Područja djelovanja:

 1. Zadaci Regionalnog razvoja: priprema, vođenje i praćenje izvođenja regionalnog razvojnog programa (RRP) - tekući RRP 2014 - 2020; ruralni razvoj (priprema Strategije lokalnog razvoja 2014 - 2020,  formiranje lokalne akcijske grupe (LAS);
 2. Poticanje poduzetništva: garancijska shema; točka VEM - Sve na jednom mjestu (One stop shop) (savjetovanje poduzetnika); izdavanje mjesečnog web informatora Podjetniški glas Primorske (Poduzetnički glas Primorske); izvođenje programa Poduzetno u svijet poduzetništva
 3. Razvoj ljudskih resursa i zapošljavanja: vođenje stipendijske sheme za Južnu Primorsku;
 4. Zaštita okoliša i održivi razvoj turizma

www.rrc-kp.si

Partner 5: Sveučilište u Ljubljani (SL) [osnivač Državni zbor RS]

Sveučilište u Ljubljani primjenjuje osnovno, aplikativno i razvojno istraživanje, pri čemu se trudi postizati odličnost i najveću kvalitetu na svim područjima znanosti i umjetnosti, kao što su humanistika, društvene znanosti, jezikoslovlje, umjetnost, medicina, prirodne znanosti, tehnika i tehnologija.

Na temelju vlastitog istraživanja te vlastitih i stranih istraživačkih postignuća obrazuje vodeće znanstvenike i stručnjake osposobljene za vođenje održivog razvoja, uzimajući u obzir ostavštinu europskog prosvjetiteljstva i humanizma te poštujući ljudska prava. Pri tom potiče interdisciplinarne i multidisciplinarne studije. Razmjenjuje svoja postignuća na području znanosti i umjetnosti s ostalim sveučilištima i znanstvenoistraživačkim ustanovama. Tako doprinosi svojim udjelom svjetskoj zakladni znanja i iz nje prenosi znanje u slovenski prostor. Surađuje s gospodarstvom i uslužnim djelatnostima u javnom i privatnom sektoru, s vladom i lokalnim zajednicama te s drugima ustanovama civilnog društva čime pospješuje korištenje vlastitih istraživačkih i obrazovnih dostignuća te doprinosi društvenom razvitku.

SL Arhitektonski fakultet.sa sjedištem u Ljubljani, osnovan od strane Republike Slovenije. Djelatnost, upisana dana 14. 10. 1996: 2211 Izdavanje knjiga; 2213 Izdavanje revija i periodike; 73102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj na području tehnologije; 7420 Projektiranje i tehničko savjetovanje; 74202 Prostorno planiranje i urbanističko planiranje; 74203 Arhitekturno i građevinsko projektiranje i s njim povezano tehničko savjetovanje; 74204 Ostalo projektiranje i tehničko savjetovanje; 7430 Tehničko testiranje i analiziranje; 74841 Priređivanje izložbi, sajmova i kongresa; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 8030 Više i visokoškolsko obrazovanje; 80302 Visoko strukovno obrazovanje; 80303 Sveučilišno obrazovanje; 9231 Umjetničko stvaralaštvo i performansi.

www.fa.uni-lj.si

Partner 6: Grad Buzet

Grad Buzet osigurava uvjete za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje grada, kao što je; osiguravanje uvjeta za uređenje i urbanističko planiranje, te zaštitu okoliša; vođenje brige o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, izgradnji komunalnih objekata, obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture; osiguravanje  potreba stanovnika u oblasti brige o djeci i starijih osoba, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja; upravljanje gradskom imovinom, razrezivanje poreza, prireza i pristojbi, osiguravanje njihove naplate kao i naplata drugih prihoda; osnivnje javne ustanove i druge pravne osobe u skladu sa zakonom, radi ostvarivanja određenih gospodarskih društvenih, komunalnih i socijalnih interesa i potreba stanovništva; osiguravanje uvjeta i obavljanje protupožarne i civilne zaštite te uređivanje i druga pitanja u skladu sa zakonom.

www.buzet.hr