Prijedlog prostornog uređenja obale (gradska riva) u Gradu Puli - prijenos dobre prakse grada Kopra (Pula, Kopar)

Glavna aktivnost Grada Pule u projektu PUT-UP ISTRE je bila izrada Idejnog projekta uređenja gradske rive u Puli. Idejni projekt je sastavljen od Idejnog projekta arhitekture, idejnog građevinskog projekta, idejnog projekta odvodnje i navodnjavanja, idejnog projekta elektroinstalacija, idejnog projekta opreme i hortikulture i idejnog projekta izmještanja željezničkih tračnica te je prethodno izrađen Elaborat zaštie okoliša.