Odluka o zatvaranju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik - Istarska županija 2020“

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/011, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst), Župan Istarske županije dana 16. studenoga 2021. godine, donosi

O D L U K U

Preuzmite Odluku u pdf formatu: