Okrugli stol: „Civilna zaštita u lokalnoj zajednici“ - Velika Gorica

Okrugli stol: „Civilna zaštita u lokalnoj zajednici“ - Velika Gorica

Okrugli stol „Civilna zaštita u lokalnoj zajednici“, koji je održan u prostoru Veleučilišta Velika Gorica 25. listopada 2022. godine imao je za cilj okupiti relevantne stručnjake iz područja civilne zaštite, sigurnosti, vatrogastva, lokalne i regionalne (područne) samouprave i udruga građana te kroz stručnu i otvorenu raspravu identificirati glavne izazove za civilnu zaštitu u lokalnoj zajednici te ponuditi rješenja i preporuke kako rasteretiti sustav civilne zaštite na lokanoj razini s ciljem jačanja kapaciteta za prevenciju, pripravnost i odgovor na izvanredne događaje.

G. Denis Stipanov voditelj Službe civilne zaštite Istarske županije, ujedno i predstavnik Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa, sudjelovao je u radu Okruglog stola.

Otpornost na izvanredne događaje gradi se na lokalnoj razini sustava civilne zaštite. U Republici Hrvatskoj na lokalnoj razini sustava civilne zaštite sudjeluje 127 gradova i 428 općina što predstavlja veliki broj sudionika koji imaju za obvezu razvijati kapacitete za prevenciju, pripravnost i odgovor na izvanredne događaje, velike nesreće i katastrofe. Imajući u vidu raspoložive kapacitete te pogotovo aktualnu kriznu situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19 i saniranje posljedica potresa u Zagrebu, Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Krapinsko zagorskoj županiji, razvidno je da je lokalna samouprava stavljena pred velike izazove. Na koji način prilagoditi postojeći zakonodavni okvir sustava civilne zaštite s ciljem rasterećenja lokalne samouprave u dijelu obveza izrade planskih dokumenata, stavljanja naglaska na smanjenje rizika od katastrofa i razvoja operativnih sposobnosti kroz EU fondove, predstavlja važno pitanje za jačanje kapaciteta civilne zaštite u lokalnoj zajednici. 

TEMATSKA PODRUČJA:

  1. Planski dokumenti civilne zaštite na lokalnoj razini.
  2. Provedba aktivnosti za jačanje prevencije na lokalnoj razini kroz prostorno planiranje, edukaciju javnosti i jačanje sigurnosne kulture.
  3. Jačanje operativnih kapaciteta za brzi odgovor i saniranje posljedica izvanrednih događaja. 
  4. Razvoj sustava civilne zaštite na lokalnoj razini kroz EU fondove

Galerija fotografija